Business & Finance Τετάρτη 16/03/2022, 17:39
BUSINESS & FINANCE

ΕΤΕ: Κέρδη 867 εκατ. ευρώ το 2021

ΕΤΕ: Κέρδη 867 εκατ. ευρώ το 2021

Με υψηλή κερδοφορία και σημαντικά αποτελέσματα στην μείωση των NPEs ολοκλήρωσε το 2021 η Εθνική Τράπεζα, γεγονός που αποδίδει στην αναδιάρθρωση του μοντέλου λειτουργίας της. Σύμφωνα με το μήνυμα του διευθύνοντος συμβούλου της ΕΤΕ, Παύλου Μυλωνά, στα ετήσια οικονομικά αποτελέσματα της Τράπεζας, πρόκειται για αποτέλεσμα πολυετούς προσπάθειας μετασχηματισμού. Ώθηση έδωσε παράλληλα και η ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της ΕΤΕ:

 • Τα οργανικά κέρδη αυξήθηκαν με επιταχυνόμενους ρυθμούς (+40% σε ετήσια βάση) σε €450 εκατ., ως αποτέλεσμα της αύξησης των οργανικών εσόδων, της περιστολής των λειτουργικών δαπανών και της ομαλοποίησης του κόστους πιστωτικού κινδύνου, καταδεικνύοντας με σαφήνεια ότι το Πρόγραμμα Μετασχηματισμού της Τράπεζας αποδίδει καρπούς
 • Αποκλιμάκωση του δείκτη Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (ΜΕΑ) σε 7,0% από 11,9%1 το Γ’ τρίμηνο 2021 και 13,6%1 το Δ’ τρίμηνο 2020, αντανακλώντας την οργανική μείωση ΜΕΑ καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς και την ταξινόμηση του χαρτοφυλακίου Frontier ΙΙ ως περιουσιακό στοιχείο προοριζόμενο προς πώληση. Ο δείκτης κάλυψης ΜΕΑ από σωρευμένες προβλέψεις ενισχύθηκε περαιτέρω σε 77% το 2021 από 63% το 2020
 • Ισχυροί δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας, με το δείκτη CET1 να διαμορφώνεται σε 16,9%2 (+120μ.β. περίπου σε ετήσια βάση) και το Συνολικό Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας σε 17,5%2, ενσωματώνοντας το κεφαλαιακό όφελος από την ολοκλήρωση της συναλλαγής Frontier ύψους 150μ.β. περίπου (εκ των οποίων 90μ.β. περίπου το Δ’ τρίμηνο 2021)
 • Η συμφωνία με την EVO Payments για τη δραστηριότητα της αποδοχής καρτών της ΕΤΕ αποτελεί ένα πρώτο βήμα προς την κατεύθυνση στρατηγικών συνεργασιών στην ψηφιακή Τραπεζική, δημιουργώντας σημαντικές συνέργειες μέσω του συνδυασμού της ευρείας πελατειακής βάσης της ΕΤΕ και της τεχνολογικής εξειδίκευσης της EVO στις υπηρεσίες πληρωμών
 • Ενεργή στήριξη των πελατών μας καθ’ όλη τη διάρκεια της κρίσης του κορωνοϊού, με τα δάνεια στα κρατικά προγράμματα επιδότησης δόσης δανείου (Γέφυρα Ι & ΙΙ) να ανέρχονται σε περίπου €2,2 δισ. (μόλις €0,2 δισ. ενεργά σήμερα)
 • Ο επιτυχής ψηφιακός μετασχηματισμός της Τράπεζας αντικατοπτρίζεται στην αύξηση των συναλλαγών e-banking κατά σχεδόν 30% σε ετήσια βάση, αντικαθιστώντας τις συναλλαγές στα καταστήματα, οι οποίες έχουν μειωθεί κατά 56%, με τον αριθμό των τραπεζικών συναλλαγών να αυξάνεται κατά 8% σε ετήσια βάση το 2021

ΕΤΕ: Κέρδη 867 εκατ. ευρώ το 2021-1

ΕΤΕ: Κέρδη 867 εκατ. ευρώ το 2021-2

ΕΤΕ: Κέρδη 867 εκατ. ευρώ το 2021-3

Τα βασικά μεγέθη του 2021

 • Τα καθαρά έσοδα από τόκους ενισχύθηκαν κατά 3% σε ετήσια βάση, αντανακλώντας τη σημαντική αύξηση του χαρτοφυλακίου εξυπηρετούμενων δανείων και το χαμηλότερο κόστος χρηματοδότησης της Τράπεζας. Τα εξυπηρετούμενα δάνεια στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά €1,4 δισ. σε ετήσια βάση το 2021, αντανακλώντας νέες εκταμιεύσεις δανείων3 ύψους €4,9 δισ. (€2,1 δισ. το Δ’ τρίμηνο 2021)
 • Τα καθαρά έσοδα από προμήθειες ανήλθαν κατά 10% σε ετήσια βάση, αντικατοπτρίζοντας την έντονη ανάκαμψη που σημειώθηκε στις εκταμιεύσεις δανείων αλλά και στην οικονομική δραστηριότητα γενικότερα, με αιχμή του δόρατος τις προμήθειες από κάρτες, υπηρεσίες διαμεσολάβησης και ψηφιακά κανάλια
 • Η σημαντική περιστολή των δαπανών προσωπικού (-12% σε ετήσια βάση) απορρόφησε την αύξηση των αποσβέσεων ως αποτέλεσμα των εκτεταμένων στρατηγικών επενδύσεων της Τράπεζας στον τομέα της πληροφορικής, οδηγώντας στη δραστική αποκλιμάκωση των λειτουργικών δαπανών κατά 6% σε ετήσια βάση το 2021. Ο δείκτης κόστους προς οργανικά έσοδα σημείωσε βελτίωση κατά σχεδόν 6 ποσοστιαίες μονάδες σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκε στο 52,3% το 2021
 • Τα κέρδη από χρηματοοικονομικές πράξεις και λοιπά έσοδα ανήλθαν σε €404 εκατ. το 2021, ενσωματώνοντας υψηλά κέρδη σχετιζόμενα με συναλλαγές χρεογράφων (κυρίως Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου)
 • Το κόστος πιστωτικού κινδύνου έπεσε κάτω από τις 100μ.β. το 2021, αποτυπώνοντας τη σταδιακή αποκλιμάκωση των προβλέψεων καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς, με το κόστος πιστωτικού κινδύνου να διαμορφώνεται στις 68μ.β. επί του μέσου όρου δανείων μετά από προβλέψεις το Δ’ τρίμηνο 2021

ΕΤΕ: Κέρδη 867 εκατ. ευρώ το 2021-4

Μείωση των NPEs

 • Συνολική οργανική μείωση ΜΕΑ ύψους €0,7 δισ. το 2021 σε επίπεδο Τράπεζας (-€0,2 δισ. το Δ’ τρίμηνο 2021), αντανακλώντας την αυξημένη αποκατάσταση της τακτικής εξυπηρέτησης δανείων (curings) και την πολύ καλύτερη εκ του αναμενόμενου κατάσταση πληρωμών των πελατών που είχαν ενταχθεί σε προγράμματα διευκόλυνσης καταβολής οφειλών (moratoria), καθώς ποσοστό κάτω του 4% βρισκόταν σε καθεστώς αθέτησης πληρωμών τον Φεβρουάριο 2022, παρά τη λήξη των δημοσιονομικών μέτρων στήριξης και των προγραμμάτων διευκόλυνσης καταβολής οφειλών
 • Ο δείκτης ΜΕΑ διαμορφώθηκε σε 6,9% στην Ελλάδα, σημειώνοντας μείωση της τάξεως των 5 ποσοστιαίων μονάδων σε τριμηνιαία βάση και σχεδόν 7 ποσοστιαίων μονάδων σε ετήσια βάση. Ποσοστό 40% περίπου των ΜΕΑ είναι ρυθμισμένα δάνεια με καθυστέρηση κάτω των 30 ημερών, τα οποία εμφανίζουν μεγάλες πιθανότητες αποκατάστασης της τακτικής εξυπηρέτησής τους στα επόμενα τρίμηνα
 • Ο δείκτης κάλυψης ΜΕΑ από σωρευμένες προβλέψεις ανήλθε σε 77,5% στην Ελλάδα, ενισχυμένος περίπου κατά περίπου 7 ποσοστιαίες μονάδες σε τριμηνιαία βάση και 15 ποσοστιαίες μονάδες σε ετήσια βάση, παρά τη σταδιακή αποκλιμάκωση του κόστους πιστωτικού κινδύνου, ως αποτέλεσμα της οργανικής μείωσης ΜΕΑ

Δείκτης CET1 στο 16,9%2, με το Συνολικό Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας να ανέρχεται σε 17,5%2

 • Ο δείκτης CET1 ενισχύθηκε περαιτέρω κατά 50μ.β. σε τριμηνιαία βάση σε 16,9%2 (14,9%2 με πλήρη επίπτωση του ΔΛΠΧ9), αντικατοπτρίζοντας την ισχυρή κερδοφορία και τη θετική επίπτωση των συναλλαγών στα κεφάλαια της Τράπεζας
 • Λαμβάνοντας υπόψη τη στρατηγική συνεργασία με την EVO Payments, καθώς και την πώληση της Εθνικής Ασφαλιστικής, ο δείκτης CET1 διαμορφώνεται σε 18% περίπου, με το Συνολικό Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας της Τράπεζας να ανέρχεται σε 19% περίπου

Η έκθεση της Ελλάδας στον πόλεμο

 • Η άμεση έκθεση της Ελλάδας στη Ρωσική Ομοσπονδία (εξαγωγές, τουρισμός, άμεσες ξένες επενδύσεις) ανέρχεται σε 0,3% του ΑΕΠ, ενώ το 1/3 περίπου των εισαγωγών ενέργειας της Ελλάδας προέρχεται από τη Ρωσία (15% της εγχώριας κατανάλωσης)
 • Η ΕΤΕ έχει πρακτικά μηδενική άμεση έκθεση στη Ρωσία

Το Πρόγραμμα Μετασχηματισμού αποτελεί την κινητήρια δύναμη για ανάπτυξη και κερδοφορία

 • Το Πρόγραμμα Μετασχηματισμού μας συνιστά συγκριτικό πλεονέκτημα για την Τράπεζα, συντελώντας στη μετατροπή της ΕΤΕ σε έναν πιο ευέλικτο και αποδοτικό οργανισμό, βελτιώνοντας την εμπειρία του χρήστη και εισάγοντας νέες τεχνολογίες, με αποτέλεσμα τη βελτίωση της κερδοφορίας και την εξυγίανση του ισολογισμού
 • Οι συναλλαγές μέσω ψηφιακής τραπεζικής εξακολουθούν να σημειώνουν εντυπωσιακά αποτελέσματα, κεφαλαιοποιώντας τις σύγχρονες τάσεις της αγοράς, με το μερίδιο αγοράς στους χρήστες κινητής και διαδικτυακής τραπεζικής να διαμορφώνεται σε 32% και 25%, αντίστοιχα, για το Δ’ τρίμηνο 2021, ενώ οι ενεργοί χρήστες των ψηφιακών καναλιών της Τράπεζας άγγιξαν τα 2,5 εκατ. (+19% ετησίως)
 • Η ΕΤΕ συνεχίζει να επιτυγχάνει σημαντικά αποτελέσματα σε σχέση με το περιβάλλον, την κοινωνία και την εταιρική διακυβέρνηση (ESG), θέτοντας σαφείς προτεραιότητες και βελτιώνοντας διαρκώς τη διακυβέρνηση και τις πρακτικές της Τράπεζας σε όλους τους τομείς ΕSG

moneyreview.gr

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News