BUSINESS & FINANCE

Τράπεζες: Πράσινο φως από τους θεσμούς για προστασία πρώτης κατοικίας

Τράπεζες: Πράσινο φως από τους θεσμούς για προστασία πρώτης κατοικίας

Το πράσινο φως για την θεσμοθέτηση του ενδιάμεσου προγράμματος προστασίας της πρώτης κατοικίας για τα ευάλωτα νοικοκυριά, άναψαν χθες οι θεσμοί, οι οποίοι ωστόσο έβγαλαν κόκκινη κάρτα σε ότι αφορά την πρόταση του υπουργείου Οικονομικών για τον διορισμό της πλειοψηφίας των νέων μελών του διοικητικού συμβουλίου του ΤΧΣ. 

Η ύπαρξη ενός προγράμματος που θα προστατεύει την πρώτη κατοικία των ευάλωτων νοικοκυριών έως ότου δημιουργηθεί ο Φορέας Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων, αλλά και οι αλλαγές στο νόμο για το ΤΧΣ, ήταν τα δύο βασικά θέματα που συζητήθηκαν χθες με την ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών και τους επικεφαλής των θεσμών, αλλά σύμφωνα με πληροφορίες συμφωνία υπήρξε μόνο στο πρώτο. Οι λεπτομέρειες του ενδιάμεσου προγράμματος θα πρέπει να συμφωνηθούν με τα τεχνικά κλιμάκια των θεσμών τις προσεχείς ημέρες. Το υπουργείο Οικονομικών προτείνει την επιδότηση με το ποσό των 70 έως 210 ευρώ της δόσης του στεγαστικού δανείων που συνδέεται με την πρώτη κατοικία για όσα νοικοκυριά θεωρούνται ευάλωτα, δηλαδή έχουν εισόδημα από 7.000 έως 21.000 ευρώ και ακίνητη περιουσία από 120.000 έως 180.000 ευρώ, ανάλογα με τα προστατευόμενα μέλη. 

Αντίθετα οι θεσμοί δεν αποδέχτηκαν την πρόταση για την αλλαγή του τρόπου συγκρότησης του διοικητικού συμβουλίου του ΤΧΣ και τον διορισμό από την κυβέρνηση της πλειοψηφίας των μελών του Ταμείου, που επεδίωκε το υπουργείο Οικονομικών στο πλαίσιο της αλλαγής του νόμου για το Ταμείο, 

Υπενθυμίζεται ότι ο νέος νόμος θα καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις, βάσει των οποίων το Ταμείο θα υλοποιήσει τη στρατηγική αποεπένδυσης από τις τράπεζες, θέτοντας ως κύριο σκοπό του, εκτός από τη συνεισφορά του ΤΧΣ στη διατήρηση της σταθερότητας του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, «την αποτελεσματική διάθεση των μετοχών που κατέχει, βάσει συγκεκριμένης στρατηγικής διάθεσης, με στόχο την πλήρη και ολοκληρωτική αποεπένδυση σε έγκαιρο χρονικό διάστημα». Το υπουργείο Οικονομικών επεδίωκε να ενισχύσει το ρόλο του στη διοίκηση του Ταμείου, διορίζοντας π.χ. απευθείας 4 από τα 7 μέλη (ή 6 από τα 9 μέλη) του νέου Διοικητικού Συμβουλίου που θα συγκροτηθεί μετά και την αλλαγή της δομής του Ταμείου. Σήμερα το υπουργείο διορίζει απευθείας μόνο ένα μέλος (και ένα μέλος προτείνει η ΤτΕ), ενώ τα υπόλοιπα 5 μέλη του Γενικού Συμβουλίου, πρέπει να εγκριθούν από το euroworking group μετά από πρόταση της Επιτροπής Επιλογής του Ταμείου που «ελέγχεται» από τους θεσμούς.

Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο της αλλαγής του νόμου, προβλέπεται η ύπαρξη Διοικητικού Συμβούλιο, το οποίο θα υποκαταστήσει τη σημερινή διοικητική δομή που αποτελείται από το Γενικό Συμβούλιο και την Εκτελεστική Επιτροπή. Τα δύο υφιστάμενα όργανα θα καταργηθούν και θα υποκαταστηθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο από 7 ή 9 μέλη, ανάλογα με την τελική συμφωνία που θα υπάρξει με τους θεσμούς.

Άλλα κρίσιμα θέματα που περιλαμβάνονται στο νέο νόμο που επεξεργάζεται το υπουργείο Οικονομικών είναι:

• η κατάργηση του βέτο και η διατήρησή του κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις που έχουν να κάνουν με την επίδοση κάθε τράπεζας στη μείωση των κόκκινων δανείων

• τα ειδικά δικαιώματα του Ταμείου και η διασύνδεσή τους με το ποσοστό που διαθέτει το ΤΧΣ σε κάθε τράπεζα, 

• η ευχέρεια να δίνεται bonus στα τραπεζικά στελέχη και τέλος

• η αλλαγή των κανόνων για τη σύνθεση των μελών των διοικητικών συμβουλίων των τραπεζών.

Το υπουργείο Οικονομικών εμφανίζεται διατεθειμένο να περιορίσει το δικαίωμα του βέτο που έχει σήμερα το Ταμείο για μια σειρά θέματα στις τράπεζες, με εξαίρεση τις αποφάσεις που έχουν να κάνουν με την κεφαλαιακή τους ενίσχυση, όπως οι αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου, η διάθεση μετοχών κλπ. Το βέτο για τα υπόλοιπα θέματα επιδιώκεται να συνδεθεί με την πρόοδο που έχει κάνει κάθε τράπεζα στη μείωση των κόκκινων δανείων.

Αντίστοιχη διασύνδεση, αλλά με το ποσοστό που έχει σήμερα το ΤΧΣ στο μετοχικό κεφάλαιο κάθε τράπεζας επιδιώκει να επιτύχει το υπουργείο Οικονομικών και στα ειδικά δικαιώματα που έχει σήμερα το Ταμείο. Σήμερα το ΤΧΣ ελέγχει ποσοστό 40,3% στην Εθνική τράπεζα και 27% στην τράπεζα Πειραιώς. Το ποσοστό του στην Alpha Bank έχει μειωθεί στο 9%, ενώ στην Eurobank είναι μόλις 1,4%. Έτσι όσο μικρότερο είναι το ποσοστό του ΤΧΣ σε μια τράπεζα τόσο λιγότερα θα είναι και τα ειδικά δικαιώματα που διαθέτει. Υπενθυμίζεται ότι τα ειδικά δικαιώματα με βάση τον υφιστάμενο νόμο αφορούν:

α)Το δικαίωμα να ζητεί τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. 

β) Το δικαίωμα αρνησικυρίας στη λήψη οποιασδήποτε απόφασης του Δ.Σ. της τράπεζας :

i) σχετικής με τη διανομή μερισμάτων και την πολιτική παροχών και πρόσθετων απολαβών (bonus) προς τον Πρόεδρο, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και τα λοιπά μέλη τουΔ.Σ., για όσους έχουν τη θέση ή εκτελούν καθήκοντα γενικού διευθυντή Και για τους αναπληρωτές τους

ii) που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τα συμφέροντα των καταθετών ή να επηρεάσει σοβαρά τη ρευστότητα ή τη φερεγγυότητα ή την εν γένει συνετή και εύρυθμη λειτουργία του πιστωτικού ιδρύματος (όπως επιχειρηματική στρατηγική, διαχείριση στοιχείων ενεργητικού – παθητικού κ.λπ.),

iii) που αφορά εταιρικές πράξεις που μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά τη συμμετοχή του Ταμείου στο μετοχικό κεφάλαιο της τράπεζας 

γ) Το δικαίωμα να ζητεί την αναβολή επί 3 εργάσιμες ημέρες της συνεδρίασης του Δ.Σ. της τράπεζας προκειμένου να λάβει οδηγίες από την Εκτελεστική Επιτροπή του Ταμείου. 

δ) Το δικαίωμα να ζητεί τη σύγκληση του Δ.Σ.

ε) Το δικαίωμα να εγκρίνει τον οικονομικό διευθυντή. 

Η κατάργηση του πλαφόν για τις  αμοιβές τόσο των μελών του διοικητικού συμβουλίου όσο και των στελεχών σε θέσεις γενικών διευθυντών και αναπληρωτών γενικών διευθυντών, θεωρείτε κρίσιμο θέμα όχι μόνο για τις τράπεζες, αλλά και για τους θεσμούς, που θεωρούν ότι, με βάση τους κανόνες εταιρικής διακυβέρνησης, η απελευθέρωση των αμοιβών αποτελεί ένδειξη καλής λειτουργίας της Τράπεζας. Να σημειωθεί ότι το ΤΧΣ δεν έχει χρειαστεί μέχρι σήμερα να ασκήσει βέτο στο θέμα αμοιβών, καθώς ισχύει ο νόμος που ορίζει ότι οι αμοιβές αυτές δεν μπορούν να υπερβαίνουν το σύνολο των αποδοχών του Διοικητή της ΤτΕ, ενώ δεν επιτρέπονται τα bonus για όλο το χρονικό διάστημα συμμετοχής του πιστωτικού ιδρύματος στο πρόγραμμα κεφαλαιακής ενίσχυσης, που προκύπτει από το σχετικό νόμο. 

Διαβάστε επίσης: 

13η αξιολόγηση: Στο τραπέζι ο ΕΝΦΙΑ και το ΤΧΣ

Τα 4+1 αγκάθια του ΤΧΣ και των τραπεζών

Προστασία πρώτης κατοικίας: Πού διαφωνούν οι θεσμοί για τη δεύτερη ευκαιρία

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News