Business & Finance Τρίτη 28/12/2021, 17:43 ΕΡΙΚΕΤΗ Δ. ΔΙΑΚΟΥΜΑΚΟΥ
ΑΡΘΡΟ

Βιώσιμη χρηματοδότηση με ρήτρα αειφορίας 

Βιώσιμη χρηματοδότηση με ρήτρα αειφορίας 

Με την πρόσφατη υπερκάλυψη κατά περίπου 2,3 φορές της προσφοράς του ομολόγου της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ αποδεικνύεται στην πράξη, πλέον, η προτίμηση των επενδυτών στα συνδεδεμένα με ρήτρα αειφορίας ομόλογα. Συγκεκριμένα, το εν λόγω ομόλογο περιλαμβάνει έναν στόχο βιωσιμότητας ο οποίος δεσμεύει την εκδότρια εταιρεία να μειώσει την ένταση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα κατά 25% έως το τέλος του 2025 σε σύγκριση με το 2021, με τη μη επίτευξη του στόχου αυτού να συνεπάγεται προσαύξηση επιτοκίου, της τάξεως του 0,20%, για τον χρόνο που απομένει μέχρι τη λήξη του ομολόγου, δηλαδή μέχρι το τέλος του 2028. 

Είναι η πρώτη φορά που εισάγεται στην ελληνική κεφαλαιαγορά ομόλογο με τη συγκεκριμένη ρήτρα, καθιστώντας το ελκυστικό και πολλά υποσχόμενο για το επενδυτικό κοινό. Την έκδοση του εν λόγω ομολόγου εξήραν δια της συμμετοχής τους σε αυτό τόσο ιδιώτες όσο και θεσμικοί επενδυτές, μεταξύ των οποίων και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, της οποίας η συμμετοχή άγγιξε τα 25 εκατ. ευρώ, διόλου ευκαταφρόνητο ποσό, γεγονός που αποδεικνύει την εμπιστοσύνη του επενδυτικού κοινού σε εταιρείες που έχουν ενσωματώσει τα κριτήρια ESG στη στρατηγική τους με στόχο τη βιώσιμη χρηματοδότηση.  

Τα συνδεδεμένα με ρήτρα αειφορίας ομόλογα (Sustainability-Linked Bonds) είναι κάθε τύπου ομόλογα, των οποίων τα οικονομικά ή διαρθρωτικά χαρακτηριστικά μπορεί να μεταβληθούν ανάλογα με το εάν ο εκάστοτε εκδότης επιτυγχάνει προκαθορισμένους στόχους αειφορίας (ή άλλως στόχους ESG). Στόχους, δηλαδή, που σχετίζονται με το περιβαλλοντικό ή κοινωνικό αποτύπωμά της εκδότριας εταιρείας ή τις πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης που ακολουθεί. 

Στο πλαίσιο αυτό, οι εκδότριες εταιρείες αναλαμβάνουν ρητές δεσμεύσεις σχετιζόμενες με τη μελλοντική βελτίωση των επιδόσεων αειφορίας τους εντός ενός προκαθορισμένου χρονοδιαγράμματος. Σύμφωνα με τις σχετικές αρχές της Ένωσης Διεθνών Κεφαλαιαγορών οι στόχοι αυτοί υπολογίζονται βάσει προκαθορισμένων Βασικών Δεικτών Επίδοσης (ΒΔΕ) και αξιολογούνται έναντι προκαθορισμένων Στόχων Αειφορικής Επίδοσης (ΣΑΕ), οι οποίοι πρέπει να είναι συνεπείς με τη συνολική στρατηγική ESG που ακολουθούν οι εταιρείες και ανάλογα με το αν αυτοί επιτυγχάνονται, ορισμένα χαρακτηριστικά των εν λόγω ομολόγων μπορεί να διαφέρουν (π.χ. μείωση κουπονιού).  

Σημειωτέον δε, ότι, σε αντίθεση με τα «green bonds» ο χαρακτηρισμός των οποίων ως τέτοιων εξαρτάται από το αντικείμενο των επενδύσεων που θα χρηματοδοτηθούν, στα ομόλογα με ρήτρα αειφορίας τα έσοδα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για γενικούς σκοπούς και, επομένως, η χρήση των εσόδων από τον εκδότη είναι αδιάφορη για την κατηγοριοποίηση τους. Για τον σκοπό της παρακολούθησης της προόδου των ΣΑΕ οι εκδότες δεσμεύονται, μεταξύ άλλων, να δημοσιοποιούν πληροφορίες σε ετήσια βάση μέσω της Έκθεσης Βιώσιμης Ανάπτυξης, σχετικά με την επίδοση των επιλεγμένων ΒΔΕ, μέχρι τη λήξη του ομολόγου.   

Τα εν λόγω χρηματοοικονομικά μέσα προορίζονται να συμπληρώσουν τα «green bonds» και αποσκοπούν στην περαιτέρω ενίσχυση του καίριου ρόλου που διαδραματίζουν οι αγορές ομολόγων στην προσέλκυση επενδυτικών κεφαλαίων και στην εν γένει υποστήριξη εταιρειών που συνεισφέρουν στην αειφορία ενώ ενισχύουν την προσπάθεια των εταιρειών να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους σε θέματα ESG. 

Πέραν της βελτίωσης των οικονομικών αποτελεσμάτων και της διευκόλυνσης της χρηματοδότησης που συνεπάγεται η υιοθέτηση κριτηρίων ESG για τις επιχειρήσεις, επηρεάζει θετικά τις σχέσεις τους με τα ενδιαφερόμενα μέρη τους, τους εργαζομένους τους και ενισχύει την αξιοπιστία και τη φήμη τους. 

Αποτελεί, επομένως, μονόδρομο η αξιοποίηση των ομολόγων με ρήτρες αειφορίας, λαμβανομένων υπόψη και των χρονικών πιέσεων ένεκα των δεσμεύσεων της ΕΕ για επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας μέχρι το 2050. Η πλειοψηφία των επενδυτών εφεξής θα επενδύει αποκλειστικά σε εταιρείες που πληρούν τα κριτήρια ESG και θέτουν φιλόδοξους στόχους με σημαντικό αντίκτυπο για την κοινωνία και το περιβάλλον. 

* Η κα Ερικέτη Δ. Διακουμάκου είναι Δικηγόρος, M.Sc. Banking and Finance Law, LL.M. International Commercial Law

Διαβάστε επίσης:

Χαμένοι και κερδισμένοι στην πράσινη μετάβαση

Το πράσινο της φορολογίας

ESG: Κοινό πλαίσιο καθορισμού των αξιολογήσεων στις αγορές

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News