Business & Finance Κυριακή 29/08/2021, 15:58
BUSINESS & FINANCE

Στρατηγικές επενδύσεις: Το νέο πλαίσιο και τα κίνητρα για να ανεβάσουν ταχύτητα

Φωτ. Intime

Να απλοποιήσει το υφιστάμενο πλαίσιο και να δώσει ώθηση και υψηλότερες ταχύτητες στις στρατηγικές επενδύσεις επιδιώκει το υπουργείο Ανάπτυξης με το νέο νομοσχέδιο, που δόθηκε πριν από λίγες ημέρες σε δημόσια διαβούλευση. 

Μεταξύ άλλων το νομοσχέδιο εισάγει χρονικό όριο για την αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων. Για την έκδοση οποιασδήποτε απαιτούμενης άδειας ή έγκρισης ορίζεται προθεσμία 45 ημερολογιακών ημερών. Όσες επενδύσεις χαρακτηρίζονται στρατηγικές θα έχουν σταθερό φορολογικό καθεστώς για 12 χρόνια. 

Επίσης, παρέχεται φορολογική απαλλαγή και συγκεκριμένα απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήματος επί των πραγματοποιούμενων προ φόρου κερδών και επιτάχυνση αποσβέσεων. 

Το Σχέδιο Νόμου χωρίζεται σε δύο βασικά μέρη. Στο Α’ Μέρος περιλαμβάνεται η ενοποίηση των διατάξεων των δύο βασικών μέχρι σήμερα νομοθετημάτων περί στρατηγικών επενδύσεων, του ν. 4608/2019 και του ν. 3894/2010. Στόχος να διασφαλιστεί η απαραίτητη σαφήνεια του νομοθετικού πλαισίου περί στρατηγικών επενδύσεων. Επίσης, αίρεται η παράλληλη ισχύς των δύο ως άνω νομοθετημάτων, τα οποία σε ορισμένες περιπτώσεις, προέβλεπαν διαφορετική ρύθμιση επί των ίδιων ζητημάτων προκαλώντας σύγχυση και ανασφάλεια δικαίου στους υποψήφιους στρατηγικούς επενδυτές. 

Το Β’ Μέρος του Σχεδίου Νόμου αναφέρεται στις ιδιωτικές επενδύσεις του ν. 4399/2016 και περιλαμβάνει βελτιωτικές παρεμβάσεις με στόχο να καταστήσει περισσότερο ελκυστικά τα καθεστώτα  ενισχύσεων του νόμου 4399/2016. Αυτό επιτυγχάνεται με την εισαγωγή νέου καθεστώτος μεταποιητικών επιχειρήσεων για την ενίσχυση της βιομηχανίας, την αναμόρφωση των καθεστώτων μείζονος μεγέθους και των ενισχύσεων καινοτομικού χαρακτήρα καθώς και με την προσθήκη νέων επιλέξιμων δραστηριοτήτων. 

Παράλληλα, εισάγονται ουσιαστικές βελτιωτικές ρυθμίσεις στις διαδικασίες αξιολόγησης και ελέγχου επενδύσεων, προκειμένου να καταστούν ταχύτερες και αποτελεσματικές. Διευρύνονται οι φορείς προέλευσης των μελών των Επιτροπών Αξιολόγησης και εμπλέκονται περισσότερο πιστοποιημένοι ελεγκτές, οι οποίοι προέρχονται από την ιδιωτική οικονομία

Επιπλέον, εισάγεται χρονικό όριο για την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των προς ένταξη επενδυτικών σχεδίων καθώς και για την ολοκλήρωση του ελέγχου πιστοποίησης της υλοποίησής τους. Η εισαγωγή των ως άνω χρονικών ορίων θα μειώσει σημαντικά τον απαιτούμενο χρόνο αξιολόγησης και ελέγχου των επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο του Αναπτυξιακού Νόμου. Επίσης, προτείνονται ρυθμίσεις, που διασφαλίζουν μεγαλύτερη ευελιξία και ταχύτητα κατά την υλοποίηση και ολοκλήρωση των επενδυτικών σχεδίων και θεσπίζεται ειδική αντιμετώπιση των επενδυτικών σχεδίων στις περιοχές απολιγνιτοποίησης. 

Οι κατηγορίες

Οι νέες ρυθμίσεις προβλέπουν νέα κριτήρια για την κατηγοριοποίηση των επενδύσεων ως στρατηγικών και τη χορήγηση κινήτρων που αφορούν τόσο αυτές όσο και τις ιδιωτικές επενδύσεις. Αυτές διαιρούνται στς ακόλουθες κατηγορίες.

Με βάση το νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, οι Στρατηγικές Επενδύσεις διακρίνονται στις εξής κατηγορίες:

1. «Στρατηγικές Επενδύσεις 1»: Αφορά επενδύσεις που ο συνολικός προϋπολογισμός της επένδυσης είναι μεγαλύτερος των 75 εκατ. ευρώ, ή ο συνολικός προϋπολογισμός της επένδυσης είναι μεγαλύτερος των 40 εκατ. ευρώ και ταυτόχρονα από την επένδυση δημιουργούνται κατά βιώσιμο τρόπο 75 τουλάχιστον νέες Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (ΕΜΕ).

2. «Στρατηγικές Επενδύσεις 2»: Αφορά επενδύσεις που ο συνολικός προϋπολογισμός της επένδυσης είναι μεγαλύτερος από 20 εκατ. ευρώ και αφορά σε έναν ή περισσότερους από τους τομείς της αγροδιατροφής, έρευνας και καινοτομίας, βιοτεχνολογίας, πολιτιστικής και δημιουργικής βιομηχανίας, ρομποτικής, τεχνητής νοημοσύνης, ιατρικού τουρισμού, διαχείρισης απορριμμάτων και αποβλήτων, διαστημικής βιομηχανίας ή είναι μεγαλύτερος από 20 εκατ. ευρώ και έχει ως σκοπό τον ψηφιακό μετασχηματισμό της επιχείρησης ή την παροχή υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους (cloud computing). 

Μπορεί επίσης να είναι αυτές που δημιουργούν κατά βιώσιμο τρόπο 50 τουλάχιστον νέες θέσεις και ο συνολικός προϋπολογισμός τους είναι μεγαλύτερος των 30 εκατ. ευρώ. Αλλά και όσες συνιστούν επενδύσεις εντός Οργανωμένων Υποδοχέων Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων δημιουργούν κατά βιώσιμο τρόπο 40 τουλάχιστον ΕΜΕ και ο συνολικός προϋπολογισμός τους είναι μεγαλύτερος των 20 εκατ. ευρώ. 

3. «Εμβληματικές Επενδύσεις Εξαιρετικής Σημασίας»: Αφορούν επενδύσεις που υλοποιούνται από διακεκριμένες νομικές οντότητες, συμπεριλαμβανομένων ιδίως όσων προωθούν την πράσινη οικονομία, την καινοτομία, την τεχνολογία, και την οικονομία χαμηλού ενεργειακού και περιβαλλοντικού αποτυπώματος. Απαραίτητη προϋπόθεση για την παροχή των ενισχύσεων στα επενδυτικά σχέδια, τα οποία εντάσσονται στη συγκεκριμένη κατηγορία, είναι η ημερομηνία ολοκλήρωσης της υλοποίησης να μην ξεπερνά την 31η Δεκεμβρίου 2025. 

4. «Στρατηγικές Επενδύσεις ταχείας αδειοδότησης»: Δημιουργούν κατά βιώσιμο τρόπο 30 τουλάχιστον νέες θέσεις εργασίας και ο συνολικός προϋπολογισμός τους είναι μεγαλύτερος των 20 εκατ. ευρώ. Στην κατηγορία εντάσσονται επενδύσεις που δημιουργούν 30 τουλάχιστον νέες ΕΜΕ, ο συνολικός προϋπολογισμός τους είναι μεγαλύτερος των 10 εκατ. ευρώ και αποτελούν μέρος επένδυσης, η οποία έχει ήδη χαρακτηριστεί ως στρατηγική και έχει ολοκληρωθεί η υλοποίησή της. 

5. «Αυτοδίκαια εντασσόμενες Στρατηγικές Επενδύσεις»: Η κατηγορία αυτή αφορά επενδύσεις του ν. 3389/2005 (Α’ 232), οι οποίες έχουν εγκριθεί από τη Διυπουργική Επιτροπή Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΔΕΣΔΙΤ) και επενδύσεις για τα Ευρωπαϊκά Ενεργειακά έργα Κοινού Ενδιαφέροντος – Projects of Common Interest (PCI). 

6. Έργα χωρικής οργάνωσης των επιχειρήσεων, άνω των 10 εκατ. ευρώ. Για να χαρακτηριστούν ως στρατηγικές οι επενδύσεις σε μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, προβλέπονται συγκεκριμένες προϋποθέσεις ως προς το ύψος του προϋπολογισμού και τις επιμέρους προδιαγραφές.

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News