Business & Finance Τετάρτη 25/08/2021, 21:42
BUSINESS & FINANCE

Attica Bank: Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 15/09

Για την ΑΜΚ και το reverse split

φωτ. InTime News

Τη διεξαγωγή έκτακτης γενικής συνέλευσης στις 15 Σεπτεμβρίου αποφάσισε σήμερα το δ.σ. της Attica Bank με θέμα την αύξηση της ονομαστικής αξίας των υφιστάμενων κοινών μετοχών με reverse split, τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας και την τροποποίηση των εξουσιών που παρασχέθηκαν κατά την τακτική γενική συνέλευση του Ιουλίου προς το δ.σ. για την απόφαση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου. Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Σύμφωνα με το ν. 4548/2018 «Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, τις σχετικές διατάξεις του ν. 2396/1996 για τις άυλες μετοχές, τα άρθρα 34 και 37 του Καταστατικού της Τράπεζας, καθώς και λόγω της έκτακτης κατάστασης και εντός των μέτρων πρόληψης για την αποφυγή της εξάπλωσης του covid-19 και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας της 25/08/2021, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι κάτοχοι κοινών μετοχών της εδρεύουσας στην Αθήνα (οδός Ομήρου αρ. 23) Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η Τράπεζα) σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, από απόσταση μέσω τηλεδιάσκεψης, (με χρήση οπτικοακουστικών ή ηλεκτρονικών μέσων), που θα πραγματοποιηθεί την 15/09/2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00, στην Αθήνα, από τα Γραφεία του Χρηματιστηρίου Αθηνών με αναμετάδοση της συνεδρίασης στην αίθουσα του 6ου ορόφου επί της οδού Παλαιών Πατρών Γερμανού 3-5 κτιρίου του ΤΜΕΔΕ , υπό τους όρους του άρθρου 125 του ν. 4548/2018 και τα ειδικότερα οριζόμενα στην παρούσα πρόσκληση για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Αύξηση της ονομαστικής αξίας των υφιστάμενων κοινών ονομαστικών μετοχών από €0,30 σε €18,00 με ταυτόχρονη μείωση του συνολικού αριθμού των υφιστάμενων κοινών μετοχών της Τράπεζας δια της συνένωσης 60 μετοχών σε μία (reverse split), και, προς το σκοπό επίτευξης ακεραίου αριθμού μετοχών, συνακόλουθη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με κεφαλαιοποίηση μέρους υφιστάμενου ειδικού αποθεματικού. Αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Τράπεζας και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας.
  2. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας ποσoύ €136.838.692,60, μέσω μείωσης της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από €18,00 σε €0,20, με σκοπό τον σχηματισμό ειδικού αποθεματικού, σύμφωνα με το άρθρο 31 παρ. 2 Ν. 4548/2018. Αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Τράπεζας και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας. Ανάκληση της απόφασης επί του Θέματος 15 της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 07/07/2021 «Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσό μέχρι €85.000.000,00 με μείωση της ονομαστικής αξίας του συνόλου των μετοχών της, με σκοπό το σχηματισμό ειδικού αποθεματικού κατ’ άρθρο 31 παρ.2 του ν.4548/2018, και τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Τράπεζας που αφορά στο Μετοχικό Κεφάλαιο».
  3. Συμπλήρωση/Τροποποίηση των εξουσιών που παρασχέθηκαν κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση της 07/07/2021 προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας για λήψη απόφασης αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου αυτής, προκειμένου ιδίως να παρασχεθεί η δυνατότητα στο Διοικητικό Συμβούλιο να περιορίζει ή να καταργεί το δικαίωμα προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, σύμφωνα με τα άρθρα 24 παρ.1 και 27 παρ. 4 Ν. 4548/2018.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας για το σύνολο ή ορισμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, οι κ.κ. μέτοχοι κάτοχοι κοινών μετοχών καλούνται σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 27/09/2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 το μεσημέρι, η οποία θα συνέλθει μέσω τηλεδιάσκεψης στην Αθήνα, από τα Γραφεία του Χρηματιστηρίου Αθηνών με αναμετάδοση της συνεδρίασης στην αίθουσα του 6ου ορόφου επί της οδού Παλαιών Πατρών Γερμανού 3-5 κτηρίου του ΤΜΕΔΕ, με την ίδια ως κάτωθι διαδικασία (με χρήση οπτικοακουστικών ηλεκτρονικών μέσων).

Σημειώνεται ότι δεν θα δημοσιευτεί νέα πρόσκληση για την Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 130 παρ. 2 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει σήμερα.

Δεδομένης ισχύος του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1212 της Επιτροπής η Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα διενεργηθεί λαμβάνοντας υπόψη και τις πρόνοιες και προβλέψεις του άνω Κανονισμού.

Σύμφωνα με το άρθρο, 121 παρ. 4 του ν. 4548/2018, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η Τράπεζα ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα:

Α. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, καθώς και στην Επαναληπτική Γενική Συνέλευση δικαιούνται να συμμετέχουν και να ψηφίζουν μόνο τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν τη μετοχική ιδιότητα κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, δηλαδή κατά την 10/09/2021 («Ημερομηνία Καταγραφής»). Κάθε κοινή μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου.

Η ως άνω ημερομηνία καταγραφής ισχύει και στην περίπτωση εξ’ αναβολής ή επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι η εξ΄ αναβολής ή η επαναληπτική συνεδρίαση δεν απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία καταγραφής.

Έναντι της Τράπεζας θεωρείται μέτοχος που δικαιούται να συμμετάσχει στην Γενική Συνέλευση και να ασκήσει το δικαίωμα ψήφου ο εγγεγραμμένος κατά την Ημερομηνία Καταγραφής στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) της ανώνυμης εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) ή ο ταυτοποιούμενος ως τέτοιος βάσει της σχετικής ημερομηνίας μέσω εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών ή άλλων διαμεσολαβητών τηρουμένων των διατάξεων της νομοθεσίας (ν. 4548/2018, ν. 4569/2019, ν. 4706/2020 και Κανονισμό (ΕΕ) 2018/1212) ως και του Κανονισμού Λειτουργίας Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων (ΦΕΚ Β/1007/16.03.2021).

Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρεία μέχρι και πριν την έναρξη διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. ή μέσω των ως άνω διαμεσολαβητών σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις. Μέτοχος μπορεί να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση βάσει επιβεβαιώσεων ή ειδοποιήσεων των άρθρων 5 και 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1212 που παρέχονται από τον διαμεσολαβητή εκτός αν η Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της τηρουμένων των κείμενων διατάξεων (άρθρ. 19 παρ. 1 Ν. 4569/2018, άρθρ. 124 παρ. 5 Ν. 4548/2018).

Στην περίπτωση σύγκλησης της Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης της 27/09/2021, έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου οι μέτοχοι οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στο αρχείο μετόχων της Τράπεζας, κατά την αρχική ημερομηνία καταγραφής (έναρξη της 10/09/2021). Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην Ημερομηνία Καταγραφής και στη Γενική Συνέλευση.

Η συνεδρίαση θα διεξαχθεί αποκλειστικά στην ελληνική γλώσσα.

Β. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ

Προκειμένου οι μέτοχοι να συμμετάσχουν και να ψηφίσουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 15ης Σεπτεμβρίου 2021 ή στην τυχόν Επαναληπτική της που θα πραγματοποιηθούν από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης χωρίς τη φυσική παρουσία τους, απαιτείται η δημιουργία και χρήση ηλεκτρονικού λογαριασμού του μετόχου ή του τυχόν αντιπροσώπου του στην ηλεκτρονική πλατφόρμα που έχει αναπτυχθεί από τον Όμιλο Ελληνικά Χρηματιστήρια-Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. για την παροχή υπηρεσιών διεξαγωγής Γενικών Συνελεύσεων από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης σε εκδότριες εταιρείες στην ιστοσελίδα https://axia.athexgroup.gr . Για την πρόσβαση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα απαιτείται υπολογιστής ή κινητό τηλέφωνο τύπου smartphone ή tablet, με εγκατεστημένη εφαρμογή περιήγησης στο διαδίκτυο (browser) και δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο (internet).

Για τη δημιουργία του λογαριασμού του μετόχου ή του αντιπροσώπου του στην άνω ηλεκτρονική πλατφόρμα απαιτείται η έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και το κινητό τηλέφωνο του μετόχου ή του τυχόν αντιπροσώπου του.

Σε περίπτωση που κατά την είσοδο στην ηλεκτρονική πλατφόρμα τα άνω στοιχεία, που εισάγει ο μέτοχος, δεν ταυτίζονται με τα στοιχεία που έχουν καταχωρηθεί στο Σύστημα Άυλων Τίτλων ή με τα στοιχεία ταυτοποίησης και έχουν γνωστοποιηθεί στην Τράπεζα από την «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.» ή μέσω διαμεσολαβητών, στο πλαίσιο των υπηρεσιών διευκόλυνσης ελέγχου ταυτοποίησης των μετόχων σε γενικές συνελεύσεις από απόσταση που παρέχει προς τις εκδότριες ανώνυμες εταιρείες σύμφωνα με το Μέρος 3 της υπ’αριθμ.8 απόφαση του Δ.Σ. της Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε. «Τεχνικοί όροι και διαδικασίες παροχής της Υπηρεσίας Μητρώου, Εταιρικών & Άλλων Συναφών Πράξεων», θα πρέπει ο μέτοχος να προβεί σε ενημέρωση ή και επικαιροποίηση των άνω στοιχείων του, προκειμένου να δημιουργήσει τον λογαριασμό.

Προς το σκοπό αυτό παρακαλούνται οι μέτοχοι, να απευθυνθούν αμελλητί στο Συμμετέχοντα του Λογαριασμού Αξιογράφων στο Σ.Α.Τ. ή άλλο διαμεσολαβητή, που τους παρέχει υπηρεσίες θεματοφυλακής για τις μετοχές της Τράπεζας, κατά περίπτωση, προκειμένου να γνωστοποιήσουν ή/και επικαιροποιήσουν την έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου τους (σε περίπτωση νομικού προσώπου του νομίμου εκπροσώπου τους) για την ταυτοποίηση τους. Σε περίπτωση που ο μέτοχος δεν ολοκληρώσει την άνω διαδικασία ταυτοποίησης δεν θα δύναται να εγγραφεί και να συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση.

Περαιτέρω οδηγίες συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης θα αναρτηθούν και στην ιστοσελίδα της Τράπεζας και θα αποσταλούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στους μετόχους που ολοκλήρωσαν την παραπάνω αναφερόμενη διαδικασία εγγραφής στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Ομίλου Ελληνικά Χρηματιστήρια-Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. και δικαιούνται να συμμετάσχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση ή την τυχόν Επαναληπτική της. Η Τράπεζα δύναται επίσης να υλοποιεί και να ενημερώνει για εξειδικευμένες εφαρμοστικές διαδικασίες σε σχέση με την εξ αποστάσεως συμμετοχή και τη χρήση των ηλεκτρονικών μέσων που απαιτούνται για τη συμμετοχή, με σχετική ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Τράπεζας.

Οι μέτοχοι μπορούν να επικοινωνούν για τυχόν ερωτήσεις και πληροφορίες με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Τράπεζας μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση custodyservices@atticabank.gr ή τηλεφωνικά στους αριθμούς 210 3669570, 210 3669571 και 210 3669577 καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Επίσης, από τη δημοσίευση της παρούσης και μέχρι τη λήξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης θα λειτουργεί help desk για την παροχή πληροφοριών και υποστήριξης στους μετόχους και τους αντιπροσώπους τους στο τηλ. 210 3366120 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [email protected] .

Οι μέτοχοι που θα συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης σε πραγματικό χρόνο, λαμβάνονται υπόψη για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας και θα μπορούν να ασκούν αποτελεσματικά τα δικαιώματά τους κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης.

Ενεργοποιώντας την εφαρμογή τηλεδιάσκεψης (Cisco Webex) μέσω του συνδέσμου (link) κατά τη έναρξη της Γενικής Συνέλευσης οι μέτοχοι θα μπορούν:

α) να παρακολουθούν με ηλεκτρονικά ή οπτικοακουστικά μέσα τη διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης,

β) να λαμβάνουν το λόγο και να απευθύνονται στη Γενική Συνέλευση προφορικά κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης

ενώ ταυτόχρονα μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας θα μπορούν:

γ) να ψηφίζουν σε πραγματικό χρόνο κατά την διάρκεια της Γ.Σ. συνολικά επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Αναφορικά με την ψηφοφορία τίθενται τρεις επιλογές για κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης: ΥΠΕΡ, ΚΑΤΑ, ΑΠΟΧΗ. Η ψήφος είναι οριστική και δεν δύναται να ανακληθεί.

δ) να λαμβάνουν ενημέρωση για την καταγραφή της ψήφου τους.

Γ.ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

Ο μέτοχος συμμετέχει στην Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους για μία ή περισσότερες Γενικές Συνελεύσεις και για ορισμένο χρόνο. Νομικά πρόσωπα μπορεί να διορίζουν ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Καθόσον για την είσοδο στο σύστημα απαιτείται μία μοναδική δηλωθείσα έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και ένα μοναδικό κινητό τηλέφωνο (μετόχου ή εκπροσώπου/ αντιπροσώπου), σε περίπτωση διορισμού περισσοτέρων του ενός, θα λαμβάνονται υπ’ όψη για λόγους ταυτοποίησης τα στοιχεία του πρώτου κατά σειρά δηλωθέντος αντιπροσώπου/εκπροσώπου. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Τράπεζας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει τον μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με την Έκτακτη Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσοτέρους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Ο αντιπρόσωπος μετόχου, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Τράπεζα, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος:

α) Είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Τράπεζας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν,

β) Είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Τράπεζας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Τράπεζας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Τράπεζας,

γ) Είναι υπάλληλος ή ελεγκτής της Τράπεζας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Τράπεζας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Τράπεζας,

δ) Είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις (α) έως (γ).

Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει, σύμφωνα με τις οδηγίες του μετόχου, αν υφίστανται, και υποχρεούται να αρχειοθετεί τις οδηγίες ψήφου για τουλάχιστον ένα (1) έτος από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ή σε περίπτωση αναβολής αυτής, της τελευταίας επαναληπτικής Συνέλευσης στην οποία έκανε χρήση του πληρεξουσίου. Τυχόν μη συμμόρφωση του αντιπροσώπου με τις οδηγίες που έχει λάβει, δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν η ψήφος του αντιπροσώπου ήταν αποφασιστική για την επίτευξη της πλειοψηφίας, η δε μη τήρηση των οδηγιών δεν δημιουργεί ευθύνη για την Τράπεζα και αποτελεί θέμα της εσωτερικής σχέσης μετόχου – αντιπροσώπου.

Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του μετόχου, γίνονται είτε εγγράφως είτε με ηλεκτρονικά μέσα και υποβάλλονται στην Τράπεζα σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, δηλαδή έως και την 13/09/2021. Για την περίπτωση μετόχων – νομικών προσώπων η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα ελέγχου της νομιμοποίησης και εκπροσώπησης τους. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 128 παρ. 4 του ν. 4548/2018, οι εν λόγω μέτοχοι μετέχουν στη Γενική Συνέλευση, εκτός αν η Γενική Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

Με την παραλαβή των άνω στοιχείων από την Τράπεζα και με βάση τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και το κινητό τηλέφωνο του αντιπροσώπου, όπως έχουν δηλωθεί στο έντυπο εκπροσώπησης, δημιουργείται λογαριασμός του αντιπροσώπου στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, ο οποίος θα ειδοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου , ώστε να προβεί στην ενεργοποίηση του λογαριασμού του για να μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματα του μετόχου και κατά τα αναφερόμενα και υπό τις ειδικότερες προβλέψεις και όρους σύμφωνα με τα άνω υπό Β. Η διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και ο αριθμός κινητού τηλεφώνου του πληρεξουσίου/ αντιπροσώπου είναι αναγκαίο να συμπληρώνονται στο σχετικό έντυπο διορισμού για να είναι δυνατή η συμμετοχή αυτού στη Γενική Συνέλευση.

Η Τράπεζα θα καταστήσει διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της https://www.atticabank.gr/el/investors/useful-info/general-meetings?folder=2021 τα σχετικά Έντυπο Διορισμού Αντιπροσώπου και Έντυπο Ανάκλησης Διορισμού Αντιπροσώπου για το διορισμό ή την ανάκληση ή αντικατάσταση αντιπροσώπου. Τα έντυπα αυτά αποστέλλονται συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα από τον μέτοχο είτε ταχυδρομικά στην Υποδιεύθυνση Θεματοφυλακής και Υποστήριξης Χρηματοοικονομικών Δραστηριοτήτων, Τμήμα Θεματοφυλακής Πελατείας, Α/Κ και Μετοχολογίου της Τράπεζας (Δημ. Γούναρη 3-5 και Πλαπούτα, 2ος όροφος, 12131, Περιστέρι) ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην διεύθυνση [email protected] Ο δικαιούχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Τράπεζα, καλώντας στα τηλέφωνα 210 3669570, 210 3669571, 210 3669577 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Η παροχή πληρεξουσιότητας είναι ελεύθερα ανακλητή και σε περίπτωση αποστολής στην Τράπεζα περισσότερων εντύπων διορισμού αντιπροσώπου θα λαμβάνεται υπόψη η τελευταία που ελήφθη εντός της ορισθείσας προθεσμίας.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

  1. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, δηλαδή έως και την 31/08/2021. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται κατά τον ίδιο τρόπο, όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, δηλαδή μέχρι και τις 02/09/2021 και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στο διαδικτυακό τόπο της Τράπεζας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο της απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 123 του Ν. 4548/2018. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 141 του Ν.4548/2018 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, με δαπάνη της Τράπεζας.
  2. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν σχέδια αποφάσεων για θέματα που περιλαμβάνονται στην αρχική ή την τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης. Η σχετική αίτηση πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, δηλαδή έως και την 08/09/2021, τα σχέδια δε αποφάσεων τίθενται στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 123 του Ν. 4548/2018 έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, δηλαδή έως και την 09/09/2021. Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει στην εγγραφή θεμάτων στην ημερήσια διάταξη ούτε στη δημοσίευση ή γνωστοποίηση αυτών μαζί με αιτιολόγηση και με σχέδια αποφάσεων που υποβάλλονται από τους μετόχους, αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο ή τα χρηστά ήθη.
  3. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, ο πρόεδρος της συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από την έκτακτη γενική συνέλευση για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Αυτή η γενική συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης, ενώ μπορούν να μετέχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 124 του ν. 4548/2018.
  4. Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην Τράπεζα πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, δηλαδή έως και την 09/09/2021, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Τράπεζας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στο διαδικτυακό τόπο της Τράπεζας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της Τράπεζας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Τράπεζας με αυτούς. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν. 4548/2018. Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.
  5. Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Τράπεζα μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου, δηλαδή έως και την 09/09/2021, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Τράπεζας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν. 4548/2018, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.
  6. Σε όλες τις περιπτώσεις του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από τις περιπτώσεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 6 του άνω νόμου, τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Τράπεζα από το κεντρικό αποθετήριο τίτλων, εφόσον παρέχει υπηρεσίες μητρώου, ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων σε κάθε άλλη περίπτωση.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Οι πληροφορίες των παρ. 3 και 4 του άρθρου 123 του ν. 4548/2018 συμπεριλαμβανομένης της πρόσκλησης για σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, των εντύπων διορισμού και ανάκλησης διορισμού αντιπροσώπου και των σχεδίων αποφάσεων για όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Τράπεζας www.atticabank.gr. Το πλήρες κείμενο των σχεδίων αποφάσεων και τυχόν εγγράφων που προβλέπονται στην παρ. 4 του άρθρου 123 του ν. 4548/2018 θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην Υποδιεύθυνση Θεματοφυλακής και Υποστήριξης Χρηματοοικονομικών Δραστηριοτήτων, Τμήμα Θεματοφυλακής Πελατείας, Α/Κ και Μετοχολογίου της Τράπεζας (Δημ. Γούναρη 3-5 και Πλαπούτα, 2ος όροφος, 12131, Περιστέρι).»

moneyreview.gr

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News