BUSINESS & FINANCE

Πώς θα γίνει η αποζημίωση των επιχειρήσεων που επλήγησαν από τις πυρκαγιές

φωτ. InTime News

Στον καινούργιο νόμο που ψηφίστηκε μόλις τον περασμένο Απρίλιο χωρίς όμως ακόμη και να έχει ενεργοποιηθεί πλήρως- θα «πατήσει» η αποζημπίωση των επιχειρήσεων που επλήγησαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές. Ο νόμος προβλέπει προκαταβολές, υποβολή αιτήσεων μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας και πλήρεις αποζημιώσεις για κτίσματα, αυτοκίνητα, μηχανολογικό εξοπλισμό και πρώτες ύλες που παραδόθηκαν στις φλόγες.

Οι επιχειρήσεις -πάντοτε βάσει του νόμου- θα καταστούν δικαιούχες και της αποζημίωσης πρώτων αναγκών (πρώτης αρωγής όπως λέγεται) η οποία επίσης θα δοθεί άμεσα και προκαταβολικά. Όπως προβλέπει όμως το νομοθετικό πλαίσιο, η αποζημίωση πρωτης αρωγής θα συμψηφιστεί με την αποζημίωση για την αποκατάσταση των ζημιών μόλις ολοκληρωθεί η απογραφή και η όλη διαδικασία. Ο νόμος προβλέπει την έκδοση σειράς υπουργικών αποφάσεων προκειμένου να ενεργοποιηθεί. Μέχρι τώρα αυτό δεν έχει γίνει. Ωστόσο, μετά και την οριστικοποίηση των μέτρων αλλά και την ανακοίνωση των λεπτομερειών, θα δρομολογηθούν όλα τα βήματα που απαιτούνται προκειμένου να φτάσουμε στην ενεργοποίηση της πλατφόρμας.

Την αποζημίωση των επιχειρήσεων θα «τρέξει» το υπουργείο Οικονομικών σε συνεργασία με τις περιφέρειες. Ο νόμος περί «κρατικής αρωγής προς επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς για θεομηνίες» διέπει τους κανόνες διάθεσης της λεγόμενης «πρώτης αρωγής» αλλά και της επιχορήγηση των επιχειρήσεων για την αποκατάσταση ζημιών. Τι αναφέρει ο νόμος που θα τεθεί άμεσα σε ισχύ;

·         Η επιχορήγηση καλύπτει υλικές ζημιές που προκλήθηκαν από θεομηνία σε στοιχεία ενεργητικού, όπως κτιριακές εγκαταστάσεις, εξοπλισμός, πρώτες ύλες, εμπορεύματα, φορτηγά αυτοκίνητα δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης, καθώς και αυτοκίνητα επαγγελματικής χρήσης, μέσα παραγωγής, συμπεριλαμβανομένου και του εγγείου κεφαλαίου και των αποθηκευμένων προϊόντων, τα οποία καταγράφηκαν ως κατεστραμμένα.

·         Η επιχορήγηση είναι αφορολόγητη, ακατάσχετη και ανεκχώρητη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων

·         Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπου παρατηρούνται σημαντικές και εκτεταμένες ζημίες σε αριθμό πληγεισών επιχειρήσεων ή σε μέγεθος καταστροφής, μπορεί να παρέχεται προκαταβολή έναντι του συνολικού ποσού της επιχορήγησης, μετά από αιτιολογημένο αίτημα του αρμόδιου αντιπεριφερειάρχη

·         Για τις επιχειρήσεις και τους μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς, οι οποίοι έχουν ασφαλιστήριο συμβόλαιο, καταβάλλονται αποζημιώσεις, για το ποσό της ζημίας το οποίο δεν καλύπτεται από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

·         Στην ηλεκτρονική πλατφόρμα κρατικής αρωγής τηρείται βάση δεδομένων με πληροφορίες για τις κάθε είδους ενισχύσεις που έχουν δοθεί σε φυσικά και νομικά πρόσωπα μετά από θεομηνίες. Οι πληροφορίες αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστο ανά δικαιούχο:
α) για τα φυσικά πρόσωπα, το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο και τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ),
β) για τα νομικά πρόσωπα, την επωνυμία και τον ΑΦΜ και,
γ) το φυσικό φαινόμενο που προκάλεσε τη ζημία με:
γα) την ημερομηνία της εκδήλωσής του,
γβ) τις περιοχές στις οποίες αφορά,
γγ) την κοινή υπουργική απόφαση της οριοθέτησης των πληγεισών περιοχών,
γδ) το ποσό της ασφαλιστικής κάλυψης,
γε) το ποσό της ενίσχυσης πρώτης αρωγής,
γστ) το ποσό της προκαταβολής έναντι επιχορήγησης και
γζ) το συνολικό ποσό της επιχορήγησης.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπου παρατηρούνται σημαντικές και εκτεταμένες ζημίες σε αριθμό πληγεισών αγροτικών εκμεταλλεύσεων ή σε μέγεθος καταστροφής, με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, δύναται να παρέχεται επιχορήγηση ποσοστού που δεν ξεπερνά το πενήντα τοις εκατό (50%) της επιχορήγησης που καθορίζεται με την απόφαση της παρ. 5 του άρθρου 7, σε φυσικά πρόσωπα που δεν είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, όπως αυτοί ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία, αλλά κατέχουν αγροτικές εκμεταλλεύσεις, τηρουμένων των λοιπών όρων και προϋποθέσεων των άρθρων 4 και 7. Οι κάτοχοι των αγροτικών εκμεταλλεύσεων έχουν υποχρέωση να υποβάλουν τη δήλωση ενιαίας ενίσχυσης στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ελέγχου και να έχουν εκπληρώσει την υποχρέωση καταβολής της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς στον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων.
 

 
 
 
 

 
 
 

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News