ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΤΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Ελλάκτωρ: Σε αποπληρωμές οφειλών και νέες επενδύσεις τα 120,5 εκατ. ευρώ της ΑΜΚ

Φωτ. Ελλάκτωρ

Στις 13 Αυγούστου με την έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών θα ολοκληρωθεί η αύξηση κεφαλαίου, ύψους 120,5 εκατ. ευρώ της Ελλάκτωρ. Σύμφωνα με το βασικό σενάριο διασποράς, εάν οι βασικοί μέτοχοι συμμετάσχουν στην ΑΜΚ, τότε, μετά την ολοκλήρωσή της, η Reggeborgh Invest θα ελέγχει το 42,3% του μετοχικού κεφαλαίου, ενώ το ποσοστό της Greenhill Investments Ltd θα περιοριστεί σε 20,32%. Η ολλανδικών συμφερόντων Atlas θα διαθέτει από το 9,8% το 7,78% του μετοχικού κεφαλαίου, ενώ το ποσοστό των λοιπών μετόχων κάτω του 5% θα διαμορφωθεί σε 29,6% από 37,28%. Επίσης, στο ενημερωτικό επισημαίνονται οι εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις μεταξύ της Ελλάκτωρ και μελών της πρώην διοίκησης. Για παράδειγμα, επί των ημερών της προηγούμενης διοίκησης, είχε καταρτιστεί σύμβαση μεταξύ της Ελλάκτωρ και εταιρείας για παροχή υπηρεσιών οι οποίες εξαρχής ήταν γνωστό ότι δεν θα παρασχεθούν, δεν παρασχέθηκαν αλλά κατεβλήθη το συνολικό συμβατικό τίμημα.

Ως προς την αξιοποίηση των κεφαλαίων, βάσει των όσων αναφέρει το ενημερωτικό δελτίο της ΑΜΚ, εάν αφαιρεθεί ποσό ύψους 1,6 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχεί σε εκτιμώμενα έξοδα, απομένουν 118,9 εκατ. ευρώ που θα διατεθούν για τη θυγατρική Άκτωρ και για νέες επενδύσεις στις ΑΠΕ.

Πού θα δαπανηθούν 98,6 εκατ. ευρώ

Συγκεκριμένα, 98,6 εκατ. ευρώ από τα 118,9 εκατ. ευρώ θα διατεθούν για τη συμμετοχή της Ελλάκτωρ στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της 100% θυγατρικής της, Άκτωρ, εντός τριών μηνών από την ολοκλήρωση της αύξησης. Το σύνολο των κεφαλαίων που θα αντλήσει η Άκτωρ, θα διατεθεί ως εξής. Ποσό 50 εκατ. ευρώ θα διατεθεί για την αποπληρωμή του ομολογιακού δανείου ίσης αξίας (“Bridge Financing”), το οποίο αντλήθηκε στις 17.05.2021 για την κάλυψη βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων ή και εξόδων δραστηριοτήτων του εξωτερικού. Από τα κεφάλαια των 50 εκατ. ευρώ μέχρι και σήμερα έχουν χρησιμοποιηθεί από την Άκτωρ τα 31,8 εκατ. ευρώ. Από αυτά αντιστοιχούν 10,4 εκατ. σε διεθνή έργα φωτοβολταϊκών πάρκων (τα κύρια κονδύλια είναι 5,1 εκατ. Αυστραλία, 2,4 εκατ. Αγγλία και 2,4 εκατ. Βραζιλία) και 21,4 εκατ. σε βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις προς προμηθευτές και υπεργολάβους στην ελληνική αγορά.

Το υπολειπόμενο ποσό 48,6 εκατ. σε συνδυασμό με τα 18,2 εκατ. ευρώ που παραμένουν αχρησιμοποίητα από το προαναφερθέν ομολογιακό δάνειο θα διατεθούν ως εξής. Κατά 34 εκατ. ευρώ για την κάλυψη υποχρεώσεων που απορρέουν από την έξοδό της Άκτωρ και των θυγατρικών της (Biosar Australia PTY LTD, Biosar Energy (UK) LTD και Biosar Brazil  – Energia Renovavel LTDA) από δραστηριότητες φωτοβολταϊκών εξωτερικού (21 εκατ. Αυστραλία, 5 εκατ. Αγγλία και 8 εκατ. Βραζιλία), και κατά 32,8 εκατ. για την κάλυψη βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της Άκτωρ προς προμηθευτές και υπεργολάβους στην ελληνική αγορά.

Νέες επενδύσεις

Επίσης, με 20,3 εκατ. θα χρηματοδοτηθούν νέες επενδύσεις στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, εντός 12-18 μηνών. Σε αυτές ανήκουν η χρηματοδότηση των μελετών, αδειών και engineering, στο πλαίσιο των εταιρειών ειδικού σκοπού Enercoplan & Sofrano, οι οποίες έχουν άδειες για την ανάπτυξη αιολικών πάρκων ισχύος έως 496 MW στην κεντρική και νότια Εύβοια (μέσω ΑΜΚ  στις εν λόγω εταιρείες ειδικού σκοπού). Όπως και η συμπλήρωση ιδίας συμμετοχής μέσω ΑΜΚ με καταβολή μετρητών στις εταιρείες ειδικού σκοπού «Ανεμοδομική ΑΕΕ» και «Πουνέντης ΑΕΕ» που αναπτύσσουν αιολικά πάρκα ισχύος 46,2 MW και 42 ΜW αντιστοίχως, στα Άγραφα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ελλάκτωρ εμφανίζεται να διατηρεί απαιτήσεις από τον ευρύτερο δημόσιο τομέα ύψους 509,2 εκατ. ευρώ. Το ποσό αυτό αφορά πελάτες Δημορίου, παρακρατήσεις εγγυήσεων, συμβατικά περιουσιακά στοιχεία, απαιτήσεις από φόρους και ασφαλιστικούς οργανισμούς καθώς και ποσά που αφορούν σε χρηματοδοτική συμβολή από το Δημόσιο.

Money Review