BUSINESS & FINANCE

Αlpha Bank: Πρεμιέρα για την ΑΜΚ

φωτ. ΑΠΕ ΜΠΕ

Ξεκινά σήμερα και θα διαρκέσει έως τις 30 Ιουνίου η συνδυασμένη προσφορά σε Ελλάδα και εξωτερικό για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου έως του ποσού των 800 εκατ. ευρώ, στην οποία προχωρά η Αlpha Bank. 

Όπως προκύπτει από το ενημερωτικό δελτίο που εγκρίθηκε την Παρασκευή, προτεραιότητα στην κατανομή των νέων μετοχών έχουν όλοι οι υφιστάμενοι μέτοχοι της Τράπεζας που θα συμμετάσχουν στην ΑΜΚ. Το 80% των νέων μετοχών θα διατεθούν στην ιδιωτική τοποθέτηση, μέσω βιβλίου προσφορών στο εξωτερικό και το 20% στη δημόσια προσφορά στην Ελλάδα. Να σημειωθεί ότι οι Έλληνες μικρομέτοχοι κατέχουν το 14% της Alpha Bank, ενώ άλλο ένα 8% περίπου κατέχουν Έλληνες θεσμικοί.

Η ανώτατη τιμή διάθεσης ορίστηκε στο 1,20 ευρώ ανά μετοχή και συνιστά το βασικό guidance της ΑΜΚ κυρίως για τους Έλληνες μετόχους που θα θελήσουν να εγγραφούν στην αύξηση προκειμένου να διατηρήσουν το ποσοστό τους, με βάση τον αριθμό των μετοχών που κατείχαν και τις 24 Ιουνίου. Τον τελικό λόγο στον καθορισμό της τιμής βάσει της οποίας θα πραγματοποιηθεί η ΑΜΚ έχουν οι μέτοχοι στο εξωτερικό, που θα τοποθετηθούν στην αύξηση μέσω βιβλίου προσφορών (book building), που θα παραμείνει ανοιχτό για τρεις ημέρες όσο δηλαδή θα διαρκέσει και η δημόσια πρόταση στην Ελλάδα. Οι μέτοχοι του εξωτερικού αποτελούν και το βασικό κορμό των επενδυτών της Τράπεζας, ελέγχοντας το 79% του μετοχικού της κεφαλαίου. 

Σε αυτό περιλαμβάνεται η συμμετοχή του ΤΧΣ που κατέχει σήμερα 169.175.146 μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 10,9% του μετοχικού κεφαλαίου της Alpha Bank και με βάση απόφαση του Γενικού του Συμβουλίου, το Ταμείο θα μειώσει το ποσοστό του στο 9%. Η απόφαση του Ταμείου έχει σαφές πολιτικό μήνυμα και στοχεύει να στείλει «σήμα» στην αγορά για τη σταδιακή αποεπένδυσή του από τις Τράπεζες. Σύμφωνα με πληροφορίες το Ταμείο έλαβε τη σχετική απόφαση προκρίνοντας την άποψη ότι η έστω και μικρή μείωση του ποσοστού έχει περισσότερα οφέλη σε σχέση με τη διατήρηση του ποσοστού του και την πώλησή του αργότερα, αποκομίζοντας πιθανότατα κέρδη από το upside της μετοχής. 

Την πρόθεσή του να καλύψει πλήρως τη συμμετοχή του ανακοίνωσε και ο δεύτερος βασικός μέτοχος της Alpha Bank Τζον Πόλσον, ο οποίος όπως προκύπτει από το ενημερωτικό δελτίο ελέγχει μέσω των επενδυτικών κεφαλαίων που διαχειρίζεται η Paulson & Co 100.148.001 μετοχές που αντιπροσωπεύουν το 5,6% των μετοχικού κεφαλαίου της Alpha Bank. Ποσοστό 5,2% ελέγχει ο διεθνής επενδυτικός οίκος Shroders, ενώ οι υπόλοιποι μέτοχοι ελέγχουν κάτω από 5%. Τη στήριξή της στην ΑΜΚ αναμένεται να εκφράσει και η EBRD που ελέγχει ποσοστό 2,10% στην Alpha Bank με τη συμμετοχή της στην αύξηση του 2015. 

Η τελική τιμή διάθεσης θα καθοριστεί από την ιδιωτική τοποθέτηση στο εξωτερικό, βάσει της οποίας θα κλείσει και το διεθνές βιβλίο προσφορών, που πιθανολογείται ότι θα διαμορφωθεί χαμηλότερα του 1,20 ευρώ ανά μετοχή. 

Νέες μετοχές που δεν θα καλυφθούν στην Δημόσια Προσφορά ή στην Ιδιωτική Τοποθέτηση, θα διατεθούν κατά τη διακριτική ευχέρεια του Διοικητικού Συμβουλίου, λαμβανομένης υπόψη της γνώμης των Γενικών Συντονιστών και Διαχειριστών του Βιβλίου Προσφορών αναφορικά με μακροπρόθεσμους επενδυτές που αγοράζουν μετοχές και τις κρατάνε σε βάθος χρόνου (“buy and hold” investors), μεταξύ άλλων κριτηρίων κατανομής (όπως η έγκαιρη τοποθέτηση των εντολών κ.λπ.).

Ο ακριβής αριθμός των Νέων Μετοχών που θα κατανεμηθεί σε Ιδιώτες Επενδυτές και σε Ειδικούς Επενδυτές θα καθοριστεί στο τέλος της Δημόσιας Προσφοράς, λαμβάνοντας υπόψη τη ζήτηση για Νέες Μετοχές που θα έχουν εκδηλώσει αυτοί οι επενδυτές.

Νέες μετοχές που κατανέμονται αλλά δεν έχουν εγγραφεί στη Δημόσια Προσφορά, μπορούν να ανακατανέμονται σε επενδυτές στη Ιδιωτική Τοποθέτηση, εάν η ζήτηση για Νέες Μετοχές στη Δημόσια Προσφορά είναι μικρότερη από το ποσό των Νέων Μετοχών που είχαν αρχικά διατεθεί σε αυτές, και αντιστρόφως. Το ίδιο ισχύει και για τις ανακατανομές για τη διατήρηση του κανόνα της Προνομιακής Κατανομής τόσο στη Δημόσια Προσφορά όσο και στην Ιδιωτική Τοποθέτηση. Η Προνομιακή Κατανομή δίνεται με βάση τη μετοχική δομή κατά την Ημερομηνία Καταγραφής, στους υφιστάμενους μετόχους που συμμετέχουν είτε στη Δημόσια Προσφορά είτε στην Ιδιωτική Τοποθέτηση. Σε ενδεχόμενη μερική κάλυψη της Δημόσιας Προσφοράς, θα κατανεμηθεί στους Ιδιώτες Επενδυτές και στους Ειδικούς Επενδυτές το 100% των Νέων Μετοχών για τις οποίες θα έχουν εγγραφεί.

Τυχόν νέες μετοχές για τις οποίες δεν υπήρξαν εγγραφές από υφιστάμενους μετόχους σύμφωνα με την Προνομιακή Κατανομή θα κατανεμηθούν κατά τη διακριτική ευχέρεια του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά το πέρας της Συνδυαστικής Προσφοράς, λαμβάνοντας υπόψιν την άποψη των Γενικών Συντονιστών σε σχέση με τα επίπεδα τιμών, τη ζήτηση από μακροπρόθεσμους («buy and hold») επενδυτές και τη συναλλακτική δραστηριότητα μετά την Ημερομηνία Καταγραφής.

Όπως αναφέρεται στο Ενημερωτικό Δελτίο η Alpha Holdings σχεδιάζει να αντλήσει κεφάλαια έως και 800 εκατομμύρια προκειμένου να είναι σε θέση να αποκομίσει πλήρως τα οφέλη που αναμένει από τη αναπτυξιακή δυναμική του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF). Η εξαρχής εξασφάλιση του κεφαλαίου ανάπτυξης που αναμένει η Τράπεζα θα επιτρέψει στην διοίκηση της Alpha Bank να πετύχει νωρίτερα τους στόχους κερδοφορίας νωρίτερα, θα δώσει την ευελιξία που απαιτείται για τη δέσμευση χρηματοδότησης έργων υψηλής αξίας, θα επιτρέψει στην Τράπεζα να είναι επιλεκτικοί όσον αφορά το προφίλ κερδοφορίας τέτοιων έργων και ταυτόχρονα να ανταποκρίνεται στις κεφαλαιακές απαιτήσεις καθ’όλη τη διάρκεια του επιχειρηματικού της σχεδίου. Τέλος θα δώσει σημαντική ευελιξία για τη βελτιστοποίηση της κεφαλαιακής τη δομής και την εφαρμογή της μερισματικής της στρατηγικής.

Τα καθαρά έσοδα, εκτιμώμενα σε 757,5 εκατ. ευρώ που θα αντληθούν από την Alpha Holdings από την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου θα διατεθούν στην Τράπεζα μέσω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της η οποία θα καλυφθεί πλήρως από την Alpha Holdings και η οποία θα πραγματοποιηθεί εντός τριών μηνών από την άντληση των κεφαλαίων. Το καθαρό ποσό της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου (δηλ. το συνολικό ποσό της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου μείον τα έξοδα έκδοσης) θα χρησιμοποιηθεί με σκοπό την περαιτέρω ενίσχυση των δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας του ομίλου της Alpha Bank στο πλαίσιο της εκτέλεσης της  αναπτυξιακής στρατηγικής της.

Επικαιροποιημένο Στρατηγικό Σχέδιο της Alpha Τράπεζας (Project Tomorrow)

Τον Μάιο 2021, ανακοινώθηκε το Επικαιροποιημένο Στρατηγικό Σχέδιο (Project Tomorrow), το οποίο περιλαμβάνει μια σειρά στρατηγικών πρωτοβουλιών που αποσκοπούν στην μελλοντική απόδοση. Η τρέχουσα στρατηγική προτεραιότητα της διοίκησης της Alpha Bank είναι να αξιοποιήσει την ευκαιρία να συμμετάσχει στην αναμενόμενη πιστωτική ανάπτυξη για τον ελληνικό τραπεζικό τομέα, που θα καθοδηγείται από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της ΕΕ («RRF») και τις επενδύσεις που θα κινητοποιήσουν αυτά τα κεφάλαια. Η επίτευξη ικανού μεριδίου αγοράς αυτής της ανάπτυξης θα επιτρέψει στην Alpha Τράπεζα να επιτύχει υψηλότερα επίπεδα κερδοφορίας νωρίτερα, ενώ η στοχευμένη μείωση των ΜΕΑ στο πλαίσιο του Επικαιροποιημένου Στρατηγικού Σχεδίου μας και του σχεδίου μετασχηματισμού μας θα επιτρέψει την επίτευξη χαμηλού επιπέδου ΜΕΑ, ένα ομαλοποιημένο κόστος κινδύνου και μια λιτή βάση κόστους που πιστεύουμε ότι θα στηρίξει την επίτευξη 10% RoTBV έως το 2024. Το Στρατηγικό Σχέδιο μας βασίζεται στις ακόλουθες βασικές πρωτοβουλίες:

• Η αύξηση των εσόδων που οδηγείται από την πρωτοβουλία για την αύξηση των περιουσιακών στοιχείων βασίζεται στη φιλοδοξία της Τράπεζας να στηρίξει την αναμενόμενη ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας, με γνώμονα και το RRF της ΕΕ, και να αξιοποιήσει πλήρως το δυναμικό της αναμενόμενης πιστωτικής ανάπτυξης που απορρέει από την ανάκαμψη αυτή, ενισχύοντας τόσο τα καθαρά έσοδα από τόκους από την εξυπηρέτηση δανείων όσο και τα έσοδα από προμήθειες για την Τράπεζα. Η πιστωτική επέκταση θα χρηματοδοτηθεί εν μέρει από την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου, με τα νέα κεφάλαια να στηρίζουν εξαρχής το πλάνο ανάπτυξης  μέχρι το τέλος του 2024,

• Η πρωτοβουλία εκκαθάρισης ΜΕΑ περιλαμβάνει το Galaxy, το οποίο ολοκληρώθηκε την 18 Ιουνίου 2021 και μια σειρά άλλων συναλλαγών, συμπεριλαμβανομένης μιας συνολικής ακαθάριστης λογιστικής αξίας 8,1 δισ. ευρώ ΜΕΑ με αναμενόμενη κεφαλαιακή επίπτωση περίπου 1,9% στο συνολικό ρυθμιστικό μας κεφάλαιο, ενώ μέρος των συναλλαγών ΜΕΑ αναφέρονται σε τιτλοποιήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα επέκτασης HAPS («HAPS 2»), επιτρέποντας στην Τράπεζα να επιτύχει δείκτη ΜΕΑ περίπου 7% έως το τέλος του 2022, ενώ στοχεύει δείκτη ΜΕΑ 2% έως το τέλος του 2024. Επιπρόσθετα, οι πρωτοβουλίες εκκαθάρισης ΜΕΑ περιλαμβάνουν τη συνεχή οργανική μείωση των ΜΕΑ (δηλ. θεραπεύσεις, άφεση χρέους, ανάκτηση μέσω ενεχύρων, και άλλες διαδικασίες κλεισίματος). Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των συναλλαγών με ΜΕΑ, η Τράπεζα αναμένει να είναι σε θέση να πετύχει σημαντική μείωση του κόστους των επιπέδων κινδύνου και βελτίωση των επιπέδων ποιότητας των περιουσιακών στοιχείων στο ίδιο επίπεδο με άλλες ευρωπαϊκές τράπεζες, διατηρώντας παράλληλα ικανοποιητική κεφαλαιακή θέση πάνω από τις ισχύουσες ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις,

• Οι πρωτοβουλίες ενίσχυσης της αποδοτικότητας των βασικών δραστηριοτήτων αντιπροσωπεύει το στόχο μας να επιτύχουμε λειτουργική αριστεία εστιάζοντας στις βασικές μας εμπορικές τραπεζικές δραστηριότητες, εκτελώντας τη στρατηγική ανάπτυξης των επιχειρήσεων και των λιανικών τραπεζών, αυξάνοντας την αποδοτικότητα και μειώνοντας τα λειτουργικά κόστη σε ολόκληρο τον οργανισμό μας, στοχεύοντας σε μια καθαρή μείωση λειτουργικών δαπανών κατά ποσό 50 εκατ. ευρώ έως το τέλος του 2024 για τις βασικές δραστηριότητες. Επιπλέον, η επιδιωκόμενη μείωση των ΜΕΑ αναμένεται επίσης να επιτρέψει τη μείωση του κόστους που σχετίζεται με τη διατήρηση ΜΕΑ, κατά ποσό 125 εκατ. ευρώ, έως το 2024,

• Η πρωτοβουλία αύξησης του εισοδήματος από προμήθειες βασίζεται κυρίως στη στρατηγική της Τράπεζας για την αύξηση των εσόδων από τα προϊόντα και τις υπηρεσίες Διαχείρισης Περιουσίας και Ασφάλισης. Η Τράπεζα προσδοκά να επωφεληθεί από την αναμενόμενη αύξηση του εύπορου τμήματος, υποστηριζόμενη από τη μακροοικονομική ζήτηση για προϊόντα και υπηρεσίες διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων, ενώ για τα προϊόντα Bancassurance αναμένει ότι η νέα αποκλειστική συνεργασία μας με τη Generali θα επιτρέψει την ανάπτυξη, σε συνδυασμό με την αναμενόμενη αύξηση της ζήτησης για σχετικά προϊόντα, και

• Η πρωτοβουλία ανάπτυξης της διεθνούς παρουσίας, στοχεύει στην πρόθεση της Τράπεζας να διαθέσει πρόσθετα κεφάλαια στη Ρουμανία έως ποσό 200 εκατ. ευρώ έως το τέλος του 2024, όπου ο τραπεζικός τομέας είναι σχετικά λιγότερο κορεσμένος και έχει ισχυρές προοπτικές ανάπτυξης (καθώς και η χώρα σημαντικός δικαιούχος των κονδυλίων RRF της ΕΕ).   

Money Review