BUSINESS & FINANCE

Προς πώληση το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων

Προς πώληση το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων

Στην πρόσληψη συμβούλου που θα αναλάβει να «τρέξει» το διαχωρισμό της εμπορικής δραστηριότητας του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και στη συνέχεια τη διαδικασία για την εξεύρεση στρατηγικού επενδυτή, για την πώληση του δανειακού και καταθετικού χαρτοφυλακίου, προχωρά το υπουργείο Οικονομικών. Οι προσφορές αναμένονται έως τα τέλη του μήνα και το οριστικό πλάνο μετάβασης του Ταμείου στη νέα Α.Ε. που στη συνέχεια θα μεταβιβαστεί, θα πρέπει να έχει παραδοθεί τέσσερις μήνες μετά την υπογραφή της σύμβασης με στόχο η εξεύρεση επενδυτή να ολοκληρωθεί έως τις αρχές του επόμενου έτους.

Ο διαχωρισμός των εμπορικών δραστηριοτήτων του ΤΠΔ έχει προβλεφθεί από το 2011 με βάση τον νόμο 3965, αλλά η απόσχιση υλοποιείται με αρκετά χρόνια καθυστέρηση. Στη βάση αυτού του διαχωρισμού δημιουργήθηκε ξεχωριστός κλάδος με τις δραστηριότητες χορήγησης δανείων σε ιδιώτες (φυσικά και νομικά πρόσωπα) καθώς και της παρακολούθησης και διακράτησης των καταθέσεων. Έτσι έργο του συμβούλου που θα προσλάβει το υπουργείο Οικονομικών, όπως αναφέρεται στην προκήρυξη είναι «να εξετάσει τα σενάρια βιωσιμότητας της νέας εταιρείας μέσω συναλλαγής με επενδυτή, ο οποίος θα συμμετέχει σε αυτή». Ο σύμβουλος θα αναλάβει επίσης την ανάπτυξη συγκεκριμένου επιχειρηματικού σχεδίου για την νέα Α.Ε. λαμβάνοντας υπόψη το πλαίσιο απόσχισης, με έμφαση στην ανάλυση των χρηματοδοτικών αναγκών που θα προκύψουν από την υλοποίηση του business plan. Με δεδομένο ότι η αποδοχή καταθέσεων αποτελεί δραστηριότητα που απαιτεί άδεια πιστωτικού ιδρύματος, στρατηγικός επενδυτής θα μπορούσε να είναι Τράπεζα. 

Το χαρτοφυλάκιο του κλάδου εμπορικής δραστηριότητας του Τ.Π.Δ. περιλαμβάνει δάνεια σε ιδιώτες και κυρίως στεγαστικά δάνεια. Σύμφωνα με τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην προκήρυξη πρόκειται  για 161.871 δάνεια, συνολικού ύψους 2,6 δισ. ευρώ,  τα οποία έχουν χορηγηθεί σε υπαλλήλους και συνταξιούχους του Ελληνικού δημοσίου, ενώ ένα πολύ μικρό τμήμα, αφορά νέους επιστήμονες και ΝΠΙΔ. Συγκεκριμένα το 52% αυτών των δανείων είναι στεγαστικά, δηλαδή ενυπόθηκα με προσημείωση επί των ακινήτων, ενώ το υπόλοιπο 48% είναι μικρά επισκευαστικά δάνεια. Παρά το γεγονός ότι η εξυπηρέτηση αυτών των δανείων γίνεται απευθείας από τους λογαριασμούς μισθοδοσίας των δημοσίων υπαλλήλων, το ποσοστό καθυστέρησης είναι υψηλό και φθάνει το 39%, ενώ όπως αναφέρεται στην προκήρυξη στο 26% ανέρχεται το ποσοστό των δανείων που έχουν ρυθμιστεί. 

Σε ό,τι αφορά στις καταθέσεις, υπάρχουν 88.792 λογαριασμοί καταθέσεων με συνολική αξία 2,6 δισ. ευρώ εκ των οποίων η πλειοψηφία αντιστοιχεί σε καταθέσεις ταμιευτηρίου (74%), ενώ οι υπόλοιπες αντιστοιχούν σε προθεσμιακές καταθέσεις (26%), καθώς και σε ένα μικρό αριθμό καταθέσεων όψεως. Να σημειωθεί ότι το ΤΠΔ στην προοπτική αυτού του διαχωρισμού σταμάτησε από το 2017 να δέχεται νέες καταθέσεις από ιδιώτες και οι καταθέσεις που διαθέτει είναι μέσω ανανεώσεων υπολοίπων από το παρελθόν, όταν ακόμη ανταγωνιζόταν τις εμπορικές τράπεζες προσφέροντας την εποχή εκείνη ευνοϊκά επιτόκια. Η δανειοδότηση δημοσίων υπαλλήλων είχε σταματήσει πολύ νωρίτερα κυρίως λόγω της οικονομικής κρίσης, που είχε υποχρεώσει το Ταμείο να πάψει να χορηγεί δάνεια στην συγκεκριμένη κατηγορία, η οποία άλλωστε είχε υποστεί σημαντική συρρίκνωση των εισοδημάτων της στο πλαίσιο των μνημονίων. Έκτοτε η δραστηριότητα του Τ.Π.Δ. είχε επικεντρωθεί στη δανειοδότηση των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης για λόγους που είχαν να κάνουν με την εξυγίανσή τους. 

  

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News