BUSINESS & FINANCE

Τράπεζα Πειραιώς: Όλο το σχέδιο της αύξησης κεφαλαίου 1,2 έως 1,38 δισ. ευρώ

Τράπεζα Πειραιώς: Όλο το σχέδιο της αύξησης κεφαλαίου 1,2 έως 1,38 δισ. ευρώ

Την έκδοση 1.200.000.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 1 ευρώ η κάθε μία, με εύρος τιμών διάθεσης 1 έως 1,15 ευρώ ανά νέα μετοχή, αποφάσισε το διοικητικό συμβούλιο της Πειραιώς Financial Holdings, εταιρείας συμμετοχών στην οποία ανήκει η τράπεζα Πειραιώς. Με βάση τις αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου το συνολικό μέγεθος της αύξησης διαμορφώνεται από 1,2 δισ. έως 1,38 δισ. ευρώ και συνιστά τη μεγαλύτερη αύξηση μετοχικού στην οποία προχωρά μεμονωμένα ελληνική τράπεζα από το 2015.

Η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών («Τιμή Διάθεσης»), η οποία δεν μπορεί να είναι κατώτερη από 1 και ανώτερη από 1,15 ευρώ, αναμένεται να καθορισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός του σχετικού εύρους μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του βιβλίου προσφορών της Διεθνούς Προσφοράς, κατόπιν συμφωνίας μεταξύ της Εταιρείας και των γενικών συντονιστών της Διεθνούς Προσφοράς και θα είναι κοινή στη Συνδυασμένη Προσφορά. 

Η συνδυασμένη προσφορά αναμένεται να ξεκινήσει στις 21 Απριλίου, εφόσον εγκριθεί, τις προσεχείς ημέρες, το ενημερωτικό δελτίο, ώστε να μπορεί να διατεθεί από την Τρίτη 20 Απριλίου. Το βιβλίο για την ιδιωτική τοποθέτηση στο εξωτερικό και τη δημόσια προσφορά στην Ελλάδα θα μείνει ανοικτό ως τις 23 Απριλίου. H AMK μέσω της Συνδυασμένης Προσφοράς αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου του Μαΐου 2021, υπό την επιπλέον προϋπόθεση της προσήκουσας έγκαιρης λήψης όλων των απαιτούμενων εταιρικών, εποπτικών και λοιπών εγκρίσεων και της έγκαιρης έκδοσης των σχετικών προαπαιτούμενων αποφάσεων των αρμόδιων αρχών.

Η Εταιρεία, με στόχο να καθορίσει το εύρος τιμών της αύξησης, διεξήγαγε επί 4 εβδομάδες εντατικές επαφές με διεθνείς επενδυτές. Κατά τη διαδικασία αυτή, σημαντικός αριθμός διαχειριστών κεφαλαίων υψηλής εμβέλειας εξέφρασαν ισχυρό ενδιαφέρον να συμμετάσχουν στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας επικροτώντας τους τρεις στρατηγικούς πυλώνες του Ομίλου (Σχέδιο Μείωσης Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων, Σχέδιο Κεφαλαιακής Ενίσχυσης, Σχέδιο Μετασχηματισμού). 

Σημειώνεται ότι η κοινή συνισταμένη στην άποψη των επενδυτών που συμμετείχαν στις συναντήσεις υπέδειξε ως αναμενόμενο πολλαπλασιαστή χρηματιστηριακής αξίας ως προς τα ενσώματα ίδια κεφάλαια (P/TBV) επίπεδο χαμηλότερο του 0.3x

Επιπλέον, αρκετοί ενδιαφερόμενοι επενδυτές στο πλαίσιο των συναντήσεων με τη διοίκηση επεσήμαναν, ότι πιθανή υψηλότερη αναθεώρηση του ποσού της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου θα βελτιώσει την ελκυστικότητα της επιχειρηματικής πρότασης του Ομίλου προς την επενδυτική κοινότητα. Ως αποτέλεσμα, προτείνεται υψηλότερο ποσό αύξησης από το 1 δισ. ευρώ που αρχικά σχεδιαζόταν, με τους ακόλουθους όρους, δηλαδή έκδοση έως 1.200.000.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 1 ευρώ η κάθε μία, με εύρος τιμών διάθεσης 1 ευρώ έως 1,15 ευρώ ανά νέα μετοχή, που αντιστοιχούν σε συνολικό μέγεθος αύξησης από 1,2 δισ. έως 1,38 δισ. ευρώ.

Το ΤΧΣ

Σε επιστολή απευθυνόμενη προς την Εταιρεία, το Ταμείο Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) εξέφρασε την πλήρη υποστήριξή του στην ΑΜΚ και ενημέρωσε για την απόφασή του να εγγραφεί για την απόκτηση αριθμού τόσων νέων μετοχών στη Διεθνή Προσφορά ώστε, κατόπιν της ολοκλήρωσης της αύξησης, το Ταμείο να κατέχει μεταξύ 27%, κατ’ ελάχιστον, και 33% κατά το μέγιστο του συνόλου των κοινών μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που κατέχει με περιορισμένα δικαιώματα ψήφου. Τα κριτήρια κατανομής για την τελική συμμετοχή του ΤΧΣ εντός του ανωτέρω εύρους θα οριστούν στο έγγραφο (Offering Circular) που θα συνταχθεί για τους σκοπούς της Διεθνούς Προσφοράς όπως θα συμφωνηθούν.

Οι Νέες Μετοχές θα διατεθούν: 

i. στην Ελλάδα, σε ιδιώτες και ειδικούς επενδυτές, μέσω δημόσιας προσφοράς, η «Δημόσια Προσφορά», και 

ii. εκτός Ελλάδας, σε ειδικούς, θεσμικούς και άλλους επιλέξιμους επενδυτές, μέσω διαδικασίας βιβλίου προσφορών με ιδιωτική τοποθέτηση, η «Διεθνής Προσφορά» και από κοινού με την Δημόσια Προσφορά, η «Συνδυασμένη Προσφορά».

Η Δημόσια Προσφορά στην Ελλάδα θα απευθύνεται τόσο σε ιδιώτες επενδυτές όσο και σε ειδικούς επενδυτές και θα διενεργηθεί επί τη βάσει σχετικού ενημερωτικού δελτίου, το οποίο θα υποβληθεί προς έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 

Ο αριθμός των νέων μετοχών που θα κατανεμηθεί σε ιδιώτες επενδυτές και σε ειδικούς επενδυτές θα καθοριστεί στο τέλος της Δημόσιας Προσφοράς, λαμβάνοντας υπόψη τη ζήτηση που θα έχουν εκδηλώσει αυτοί οι επενδυτές. Τουλάχιστον 15% των Νέων Μετοχών, που αντιστοιχεί σε 180.000.000 εκ των Νέων Μετοχών, και τουλάχιστον 85% των Νέων Μετοχών, που αντιστοιχεί σε 1.020.000.000 εκ των Νέων Μετοχών θα επιμεριστεί κατ’ αρχάς στους επενδυτές που εγγράφονται στη Δημόσια Προσφορά και στη Διεθνή Προσφορά, αντίστοιχα.

Οι ιδιώτες επενδυτές και ειδικοί επενδυτές που είναι εγγεγραμμένοι μέτοχοι της Εταιρείας, τη Δευτέρα 19 Απριλίου 2021 κατά την εκκίνηση διαπραγμάτευσης των κοινών μετοχών της μετά το Reverse Split που αποφασίσθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση, και οι οποίοι εγγράφονται για την απόκτηση Νέων Μετοχών στη Δημόσια Προσφορά (οι «Κατά Προτεραιότητα Επενδυτές) θα δικαιούνται προνομιακής κατανομής επί των Νέων Μετοχών που θα επιμεριστούν στη Δημόσια Προσφορά, η οποία προνομιακή κατανομή θα είναι ανάλογη του ποσοστού συμμετοχής του Κατά Προτεραιότητα Επενδυτή στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά την ανωτέρω ημερομηνία. Κατά Προτεραιότητα Επενδυτές που εγγράφονται τόσο στη Δημόσια Προσφορά όσο και στη Διεθνή Προσφορά, εφόσον συντρέξει τέτοια περίπτωση, δεν θα δικαιούνται προνομιακής κατανομής στη Δημόσια Προσφορά.

Το Σχέδιο Sunrise

Η ΑΜΚ εντάσσεται στο Σχέδιο Sunrise που ανακοίνωσε η διοίκηση της Πειραιώς Financial Holdings στις 16 Μαρτίου 2021 και το οποίο έχει σκοπό να διευκολύνει την επιστροφή του Ομίλου σε πορεία βιώσιμης και αυξανόμενης κερδοφορίας. 

Σύμφωνα με το Σχέδιο Sunrise, ο Όμιλος υιοθέτησε τις ακόλουθες τρεις στρατηγικές πρωτοβουλίες:

• Το Σχέδιο Μείωσης Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (Σχέδιο Μείωσης ΜΕΑ), το οποίο περιλαμβάνει σειρά τιτλοποιήσεων ΜΕΑ (στο πλαίσιο του Προγράμματος Παροχής Εγγύησης σε Τιτλοποιήσεις πιστωτικών ιδρυμάτων) και πωλήσεις χαρτοφυλακίων ΜΕΑ που έχουν σχεδιαστεί για να μειώσουν την έκθεση σε ΜΕΑ της Τράπεζας Πειραιώς κατά 19 δισ. ευρώ και να της επιτρέψουν να επιτύχει το επιδιωκόμενο μονοψήφιο ποσοστό ΜΕΑ τους επόμενους 12 μήνες, στοχεύοντας παράλληλα σε ποσοστό ΜΕΑ μικρότερο από 3% μεσοπρόθεσμα. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του Σχεδίου Μείωσης ΜΕΑ, μαζί με το Σχέδιο Κεφαλαιακής Ενίσχυσης, ο Όμιλος αναμένει να μειώσει σημαντικά την έκθεσή του σε ΜΕΑ, διατηρώντας παράλληλα ικανοποιητική κεφαλαιακή θέση πάνω από τις ισχύουσες κεφαλαιακές απαιτήσεις. 

• Το Σχέδιο Κεφαλαιακής Ενίσχυσης, το οποίο περιλαμβάνει την ολοκλήρωση σειράς συντονισμένων και ολοκληρωμένων δράσεων ενίσχυσης κεφαλαίου εντός του 2021, συμπεριλαμβανομένης της σχεδιαζόμενης Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου μέσω της Συνδυασμένης Προσφοράς, που αποσκοπούν στην ενδυνάμωση της κεφαλαιακής θέσης του Ομίλου και στη βελτίωση των αποθεμάτων κεφαλαιακής επάρκειας του. Ο πρωταρχικός στόχος του Σχεδίου Κεφαλαιακής Ενίσχυσης είναι η διευκόλυνση της υλοποίησης του Σχεδίου Μείωσης ΜΕΑ και η βελτίωση της κεφαλαιακής θέσης του Ομίλου με ενέργειες ενίσχυσης κεφαλαίου συνολικού ύψους περίπου 3 δισ. ευρώ το 2021, εκ των οποίων περίπου 1,2-1,4 δισ. ευρώ προορίζεται να παρασχεθεί μέσω της σχεδιαζόμενης Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου. Η επιτυχής ολοκλήρωση της σχεδιαζόμενης Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου, σε συνδυασμό με την άμεση εκτέλεση των άλλων παραμέτρων του Σχεδίου Κεφαλαιακής Ενίσχυσης, θα επιτρέψει στον Όμιλο να υλοποιήσει έγκαιρα το Σχέδιο Μείωσης ΜΕΑ, συμβάλλοντας στην ευχερέστερη απορρόφηση των ζημιών που αναμένεται να προκύψουν από τις πωλήσεις των ΜΕΑ που προβλέπονται από το εν λόγω σχέδιο και

•  Το Σχέδιο Μετασχηματισμού, το οποίο αντιπροσωπεύει τη μακροπρόθεσμη στρατηγική της Τράπεζας Πειραιώς για την επίτευξη της βελτιστοποίησης των λειτουργιών της, εστιάζοντας στις βασικές εμπορικές της τραπεζικές δραστηριότητες, εφαρμόζοντας στρατηγικές ανάπτυξης της επιχειρηματικής και λιανικής τραπεζικής, αυξάνοντας την αποδοτικότητα και μειώνοντας το λειτουργικό κόστος σε ολόκληρο τον οργανισμό, βελτιώνοντας και επεκτείνοντας την ψηφιακή της πλατφόρμα και εφαρμόζοντας πολιτικές βιώσιμης τραπεζικής, καθώς και περιβαλλοντικές, κοινωνικές και πολιτικές διακυβέρνησης (ESG). Μέσω της εφαρμογής του Σχεδίου Μετασχηματισμού, ο Όμιλος στοχεύει στη μείωση του λειτουργικού κόστους, στην επαύξηση δημιουργίας εσόδων, στην ενίσχυση της παραγωγικότητας αυξάνοντας τον όγκο και τα βασικά έσοδα ανά εργαζόμενο, και συνεπώς στην αύξηση των επαναλαμβανόμενων εσόδων προ προβλέψεων της Τράπεζας Πειραιώς.

Η έγκαιρη υλοποίηση των προαναφερθέντων στρατηγικών πυλώνων θα επιτρέψει στον Όμιλο την επίτευξη των μεσοπρόθεσμων οικονομικών στόχων του, ως εξής:

• δείκτη ΜΕΑ κάτω του 10% τους επόμενους 12 μήνες (συμπεριλαμβανομένης της αναμενόμενης επίδρασης της πανδημίας COVID-19 στο σχηματισμό ΜΕΑ) μετά την εφαρμογή του Σχεδίου Μείωσης ΜΕΑ και χαμηλότερο από 3% μεσοπρόθεσμα μέσω περαιτέρω οργανικών και μη οργανικών ενεργειών διαχείρισης ΜΕΑ

•  καθαρό περιθώριο επιτοκίου 1,8% περίπου μεσοπρόθεσμα, απορροφώντας τον αντίκτυπο της δραστικής μείωσης ΜΕΑ και τον αντίκτυπο της πανδημίας COVID-19

• καθαρό περιθώριο προμήθειας περίπου 0,6% επί περιουσιακών στοιχείων μεσοπρόθεσμα

• μεσοπρόθεσμο δείκτη cost-to-income (λόγος κόστους προς έσοδα) κάτω του 45%, μέσω πρωτοβουλιών μείωσης κόστους και περαιτέρω επενδύσεων στην ψηφιοποίηση

• κόστος κινδύνου περίπου 60 μονάδων βάσης σε σχέση με τα καθαρά δάνεια μεσοπρόθεσμα, συγκλίνοντας σταδιακά σε ομαλοποιημένο επίπεδο που είναι ανάλογο με τον μέσο όρο της ΕΕ, μετά την εφαρμογή του Σχεδίου Μείωσης ΜΕΑ

• απόδοση επί μέσου όρου ενσώματων ιδίων κεφαλαίων περίπου 5% βραχυπρόθεσμα και άνω του 10% μεσοπρόθεσμα, μέσω της ανάπτυξης δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων, περαιτέρω εξορθολογισμού των λειτουργικών εξόδων και εξομάλυνσης του κόστους προβλέψεων και

•  συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας ανώτερο του 16% καθ’ όλη τη βραχυπρόθεσμη έως μεσοπρόθεσμη περίοδο, συγκλίνοντας ταυτόχρονα στο απαιτούμενο επίπεδο απαιτήσεων MREL στο πλαίσιο του προγράμματος έκδοσης χρεογράφων του Ομίλου. 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του Σχεδίου Μείωσης ΜΕΑ και του Σχεδίου Κεφαλαιακής Ενίσχυσης, ο Όμιλος αναμένει να μειώσει σημαντικά τα ΜΕΑ στον ισολογισμό της Τράπεζας Πειραιώς, διατηρώντας παράλληλα ικανοποιητική κεφαλαιακή θέση, πάνω από τις ισχύουσες κεφαλαιακές απαιτήσεις. Αυτές οι δράσεις θα διευκολύνουν περαιτέρω την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των επενδυτών στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα συνολικά, ενώ ταυτόχρονα θα ενισχύσουν την αξιοπιστία της Τράπεζας Πειραιώς ως κορυφαία τράπεζα μεταξύ των πελατών και θα βελτιώσουν την πρόσβαση του Ομίλου στις διεθνείς κεφαλαιαγορές. Τέλος, η επιτυχής ολοκλήρωση των Σχεδίων Μείωσης ΜΕΑ και Κεφαλαιακής Ενίσχυσης θα επιτρέψει στον Όμιλο να εφαρμόσει τη μακροπρόθεσμη στρατηγική του επί τη βάσει μίας ισχυρότερης χρηματοοικονομικής κατάστασης και ενός ισχυρότερου ισολογισμού, το οποίο θα διευκολύνει τον Όμιλο να αξιοποιήσει ευκαιρίες ανάπτυξης, να χρηματοδοτήσει την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας και να παρέχει αποτελεσματικότερες τραπεζικές υπηρεσίες σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. 

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News