Business & Finance Δευτέρα 29/03/2021, 19:38
BUSINESS & FINANCE

Η ΤτΕ αναζητά δεκάδες άτομα για φύλαξη των χρηματαποστολών

Ειδική προκήρυξη στη «Διαύγεια»

Φωτ. Intimenews

Σε ειδική προκήρυξη για την πρόσληψη προσωπικού ασφαλείας προχώρησε η Τράπεζα της Ελλάδας (ΤτΕ), με την σχετική απόφαση να δημοσιεύεται στη «Διαύγεια».

Πρόκειται για συνολικά 76 άτομα, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες ασφάλειας και φρούρησης των εγκαταστάσεων της κεντρικής τράπεζας, καθώς και για τη συνοδεία χρηματαποστολών.

Από τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων:

 • Το 80% (Κατηγορία Α’) θα καλυφθεί από υποψηφίους, οι οποίοι κατέχουν απολυτήριο τίτλο οποιουδήποτε τύπου Λυκείου
 • Το υπόλοιπο 20% (Κατηγορία Β’) θα καλυφθεί από υποψηφίους, οι οποίοι κατέχουν πτυχίο Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.Ε.) ή είναι απόφοιτοι όλων των τύπων Λυκείου και επιπλέον κατέχουν πτυχίο ΕΠΑ.Λ. ή ισότιμο μ’ αυτό τίτλο.

Σε περίπτωση που οι θέσεις με τίτλο σπουδών μίας κατηγορίας υποψηφίων δεν καλυφθούν, οι κενές θέσεις θα συμπληρωθούν από υποψηφίους της άλλης κατηγορίας.

Οι υποψήφιοι δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής μόνο για μία κατηγορία. Εφόσον υπάρξει περίπτωση υποβολής περισσοτέρων της μίας αιτήσεων, θα ισχύει η τελευταία χρονικά αίτηση.

Οι νέες θέσεις αφορούν το κεντρικό κατάστημα Αθηνών (45 θέσεις), καθώς και τα υποκαταστήματα Θεσσαλονίκης (10), Αλεξανδρούπολης (1), Ηρακλείου (2), Ιωαννίνων (4), Καβάλας (4), Λαμίας (2), Λάρισας (3), Μυτιλήνης (2), Ρόδου (2) και Σάμου (1).

Οι υποψήφιοι θα πρέπει:

 • Να είναι Έλληνες πολίτες (άνδρες και γυναίκες).
 • Να έχουν συμπληρώσει το 21° έτος της ηλικίας τους και να μην υπερβαίνουν το 30ο έτος της ηλικίας τους. Για τον υπολογισμό της ηλικίας των υποψηφίων, ως ημερομηνία γέννησης θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου του έτους γέννησης, δηλαδή όσοι/ες γεννήθηκαν τα έτη 1991 έως και 1999.
 • Να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης πρόσληψης ως ικανοί ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές, όχι όμως για λόγους υγείας.
 • Να έχουν ανάστημα τουλάχιστον 1,70 μ., χωρίς υποδήματα.
 • Να μην έχουν καταδικασθεί τελεσίδικα για τέλεση, απόπειρα ή κάθε μορφή συμμετοχής σε κακούργημα ή σε εγκλήματα ανυποταξίας, λιποταξίας, προσβολών του δημοκρατικού πολιτεύματος, προσβολών της διεθνούς υπόστασης της χώρας, προσβολών κατά της πολιτειακής εξουσίας, κατά των πολιτειακών και πολιτικών οργάνων, παραχάραξης νομίσματος και άλλων μέσων πληρωμής, πλαστογραφίας, ψευδούς κατάθεσης, ψευδούς καταμήνυσης, παράβασης καθήκοντος, ανθρωποκτονίας εκτός της προερχόμενης από αμέλεια, κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, συκοφαντικής δυσφήμισης, κλοπής, υπεξαίρεσης, εκβίασης, απάτης, απιστίας, δωροδοκίας, παράνομης βεβαίωσης ή είσπραξης δικαιωμάτων του Δημοσίου, ναρκωτικών, ζωοκλοπής, ζωοκτονίας, περί αλλοδαπών, λαθρεμπορίας ή οποιουδήποτε άλλου εγκλήματος από δόλο τελεσθέντος, για το οποίο απειλείται στερητική της ελευθερίας ποινή τουλάχιστον τριών μηνών. Υποψήφιοι/ες, οι οποίοι/ες έχουν παραπεμφθεί σε δίκη ή έχουν καταδικαστεί για κάποιο από τα ανωτέρω αδικήματα, μπορούν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις, αλλά δεν προσλαμβάνονται, αν, μέχρι το χρόνο έκδοσης της διαταγής πρόσληψης, δεν έχει εκδοθεί αμετάκλητη αθωωτική απόφαση. Ο όρος καταδίκη περιλαμβάνει και την καταδίκη σε ποινικό σωφρονισμό για τα παραπάνω εγκλήματα.
 • Να μην έχουν στερηθεί οποτεδήποτε των πολιτικών δικαιωμάτων τους, έστω κι αν έχει λήξει ο χρόνος που ορίστηκε για τη στέρησή τους.
 • Να μην τελούν σε δικαστική συμπαράσταση (ΑΚ 1666 επόμενα).
 • Να έχουν σωματικά και ψυχοπνευματικά προσόντα ανάλογα με εκείνα που απαιτούνται για την κατάταξη του αστυνομικού προσωπικού.
 • Να μην έχουν κάνει χρήση ναρκωτικών ουσιών ανεξάρτητα αν τους επιβλήθηκε ή όχι ποινή για την πράξη τους αυτή.
 • Να έχουν τίτλο σπουδών (απολυτήριο) όλων των τύπων Λυκείου ή άλλης ισότιμης Σχολής Εσωτερικού ή Εξωτερικού. Από τον αριθμό των προσλαμβανομένων, ποσοστό 80% καλύπτεται από υποψηφίους/ες που κατέχουν οποιονδήποτε απολυτήριο τίτλο όλων των τύπων Λυκείου, με εξαίρεση εκείνους του Α΄ Κύκλου Σπουδών Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΤΕΕ), των Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών (ΤΕΣ), των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ) και των Σχολών Ο.Α.Ε.Δ. Το υπόλοιπο ποσοστό 20% καλύπτεται από υποψηφίους/ες που κατέχουν πτυχίο Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.Ε.) Β΄ Κύκλου ή είναι απόφοιτοι/ες όλων των τύπων Λυκείου κατά τα ανωτέρω και επιπλέον κατέχουν πτυχίο ΕΠΑ.Λ. ή ισότιμο με αυτό τίτλο. Σε περίπτωση που οι θέσεις των προσλαμβανομένων με τίτλο σπουδών μιας κατηγορίας υποψηφίων δεν καλύπτονται, οι κενές θέσεις συμπληρώνονται από υποψηφίους/ες της άλλης κατηγορίας. Αν κατά τον υπολογισμό του αριθμού των υποψηφίων, που αντιστοιχεί στα ανωτέρω ποσοστά, προκύπτει κλασματικό υπόλοιπο ίσο ή ανώτερο του 0,5 της μονάδας, αυτό υπολογίζεται ως ακέραια μονάδα, ενώ το μικρότερο αυτού δεν λαμβάνεται υπόψη.
 • Να είναι κάτοχοι τίτλου γλωσσομάθειας αγγλικής γλώσσας επιπέδου Β2.
 • Να είναι κάτοχοι πιστοποιητικού γνώσης χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου. 

Πρόσθετα προσόντα και προϋποθέσεις αποτελούν:

 • Η γνώση: α. αγγλικής γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον πολύ καλής γνώσης (Γ1/ C1). β. γαλλικής, γερμανικής, ιταλικής ή ισπανικής επιπέδου τουλάχιστον καλής γνώσης (Β2).
 • Η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων, κατά προτίμηση ως εφέδρων αξιωματικών ή σε ειδικές δυνάμεις των Ενόπλων Δυνάμεων ή στην Προεδρική Φρουρά ή ως εθελοντών πενταετούς υποχρέωσης ή ως επαγγελματιών οπλιτών ή στη Στρατονομία, Ναυτονομία, Αερονομία.
 • Η προϋπηρεσία σε σώματα ασφαλείας.
 • Ο/η υποψήφιος/α να είναι γονέας ή τέκνο πολύτεκνης ή τρίτεκνης οικογένειας.
 • Η κατοχή πτυχίου δημόσιου Ι.Ε.Κ. ειδικότητας «Στέλεχος Ασφαλείας Προσώπων και Υποδομών» ή «Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφαλείας». Τίτλοι σπουδών ιδιωτικού Ι.Ε.Κ., έστω και αν χαρακτηρίζονται ισότιμοι, δεν λαμβάνονται υπόψη. Επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι/ες πρέπει να είναι κάτοχοι «Βεβαίωσης Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης Αποφοίτων Ι.Ε.Κ.», η οποία επέχει θέση Διπλώματος ή Πτυχίου.

moneyreview.gr

Money Review