Business & Finance Τετάρτη 17/03/2021, 18:03
BUSINESS & FINANCE

Ελλάκτωρ: Πού θα χρησιμοποιηθούν τα 120,5 εκατ. ευρώ της ΑΜΚ

Τα 100 εκατ. ευρώ θα καταλήξουν στην ΑΚΤΩΡ

φωτ.  InTime News

Αναλυτικές πληροφορίες για την προτεινόμενη Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου (ΑΜΚ) δίνει στη δημοσιότητα η διοίκηση της Ελλάκτωρ, εν όψει της κρίσιμης έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων στις 2 Απριλίου.

Πιο συγκεκριμένα, η πρόταση του διοικητικού συμβουλίου προβλέπει την άντληση 120,5 εκατ. ευρώ, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν ως εξής:

  • 100 εκατ. ευρώ θα χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη των κεφαλαιακών απαιτήσεων της ΑΚΤΩΡ. Συγκεκριμένα, 45 εκατ. ευρώ θα καλύψουν εγγυήσεις για την αποχώρηση από διεθνείς συμπράξεις και ζημιογόνα projects. 55 εκατ. ευρώ θα χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη ληξιπρόθεσμων πληρωμών προς την ελληνική αγορά.
  • 20,5 εκατ. ευρώ θα χρησιμοποιηθούν από την Ελλάκτωρ για τη χρηματοδότηση επενδύσεων σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ).

Με βάση το προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα, η ΑΜΚ αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί έως τον Ιούνιο του 2021.

Στο σχετικό ενημερωτικό σημείωμα της διοίκησης, επίσης, υπογραμμίζεται ότι τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ανέρχονταν σε 260 εκατ. ευρώ στα τέλη του 2020. 

Υπενθυμίζεται δε, ότι στο α’ τρίμηνο του 2021, η Ελλάκτωρ παρείχε στην ΑΚΤΩΡ γραμμή χρηματοδότησης, ύψους 13 εκατ. ευρώ. 

Διαβάστε ΕΔΩ όλο το σχέδιο της διοίκησης

H πρόταση για την ΑΜΚ θα εξεταστεί στην προσεχή έκτακτη Γ.Σ. στις 2 Απριλίου. Την ίδια ημέρα, όμως, θα συζητηθεί και το αίτημα των Δημήτρη Μπάκου και Ιωάννη Καϋμενάκη για αλλαγή του νυν διοικητικού συμβουλίου. 

Οι δύο επιχειρηματίες, οι οποίοι δυνητικά ελέγχουν από κοινού το 27% εισηγμένης, είχαν ζητήσει προ ημερών την ανάκληση του προσφάτως εκλεγμένου δ.σ. και την εκλογή νέου.

Η εν λόγω εξέλιξη προστίθεται στη μακρά αλυσίδα «επεισοδίων» για τον έλεγχο της κατασκευαστικής εταιρείας και σε συνέχεια της έκτακτης Γ.Σ. της 27ης Ιανουαρίου, κατά την οποία «νικήτρια» δύναμη αναδείχθηκε η πλευρά του ολλανδικού fund Reggeborgh.

Τότε, μάλιστα, οι μέτοχοι είχαν εκλέξει ως διευθύνοντα σύμβουλο τον Άρη Ξενόφο και ως πρόεδρο τον Γιώργο Μυλωνογιάννη, κάνοντας αποδεκτή την πρόταση των Ολλανδών.

Οι Μπάκου – Καϋμενάκης ελέγχουν αυτή την στιγμή το 16,95% των μετοχών, ενώ έχουν τη δυνατότητα απόκτησης επιπλέον 8,63%, το οποίο βρίσκεται στα «χέρια» της πλευράς Καλλιτσάντση.

Από την πλευρά τους, οι Ολλανδοί του Reggeborgh ελέγχουν το 14,1% των μετοχών, έχοντας δικαίωμα αγοράς επιπλέον 12,5%, το οποίο σήμερα τελεί υπό τον έλεγχο του Λεωνίδα Μπόμπολα.

Πρόσφατα, πάντως, το ολλανδικό fund ανακοίνωσε την αποεπένδυση της ΓΕΚ Τέρνα, στην οποία κατείχαν το 28,1% των μετοχών, γεγονός το οποίο αποκωδικοποιήθηκε ως μήνυμα πιο ενεργής συμμετοχής στα διοικητικά τεκταινόμενα της Ελλάκτωρ.

Η πρόταση για την ΑΜΚ

  • Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας έως ποσού €5.356.800,08 με καταβολή μετρητών, με σκοπό την άντληση κεφαλαίων μέχρι και του ποσού των €120.528.001,08 (στο οποίο περιλαμβάνεται και το υπέρ το άρτιο ποσό), και την έκδοση μέχρι και 133.920.002 νέων κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών με ονομαστική αξία €0,04 εκάστη (οι «Νέες Μετοχές»), όπως αυτή θα έχει διαμορφωθεί εφόσον η ΕΓΣ εγκρίνει τη μείωση της υφιστάμενης ονομαστικής αξίας της μετοχής (ήτοι €1,03) κατά την ως άνω συνεδρίασή της, με προτεινόμενη τιμή διάθεσης εκάστης Νέας Μετοχής €0,90 (η «Τιμή Διάθεσης») και με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων, με σχέση ανταλλαγής 1,25 νέες μετοχές για κάθε 2 παλαιές μετοχές, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ν. 4548/2018 και του Καταστατικού της Εταιρείας (άπαντα τα ανωτέρω η «Αύξηση»).
  • Οι Νέες Μετοχές να διατεθούν στην Ελλάδα μέσω δημόσιας προσφοράς με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων, κατόπιν έγκρισης από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και δημοσίευσης από την Εταιρεία ενημερωτικού δελτίου σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1129 (ο «Κανονισμός 1129»), τους κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμούς (ΕΕ) 2019/979 και 2019/980 για το ενημερωτικό δελτίο που πρέπει να δημοσιεύεται κατά τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή κατά την εισαγωγή κινητών αξιών προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά και τους ν. 4548/2018 και 4607/2020.
  • Η Τιμή Διάθεσης να δύναται να υπερβαίνει τη χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής κατά το χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης. Η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας των Νέων Μετοχών και της Τιμής Διάθεσης θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».
  • Να μην εκδοθούν κλάσματα των Νέων Μετοχών και οι κάτοχοι αυτών να δικαιούνται μέρισμα από τα κέρδη της τρέχουσας χρήσης (01.01.2021-31.12.2021) και εφεξής, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και το Καταστατικό της Εταιρείας, εφόσον η Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας αποφασίσει τη διανομή μερίσματος για την εν λόγω χρήση και εφόσον οι Νέες Μετοχές έχουν πιστωθεί στους λογαριασμούς Σ.Α.Τ. των δικαιούχων, κατά την ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος απόληψης μερίσματος.
  • Ως προς τον τρόπο διάθεσης των Νέων Μετοχών, ειδικότερα, να έχουν δικαίωμα προτίμησης στην Αύξηση: 

– όλοι οι μέτοχοι της Εταιρείας, οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στο Σύστημα Άυλων Τίτλων της εταιρίας «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία» (η «ΕΛ.Κ.Α.Τ.»), την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά την ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης (σύμφωνα με την παρ. 5.2. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών), εφόσον διατηρούν τα δικαιώματα αυτά κατά το χρόνο άσκησής τους και

– όσοι αποκτήσουν δικαιώματα προτίμησης κατά την περίοδο διαπραγμάτευσης των εν λόγω δικαιωμάτων στο Χρηματιστήριο Αθηνών (το «Χ.Α.»).

  • Τα κεφάλαια, τα οποία θα αντληθούν από την προτεινόμενη ΑΜΚ, θα διατεθούν για την κάλυψη επενδύσεων, ύψου περίπου 20,5 εκατ. ευρώ. Πρόκειται ειδικότερα, για τη χρηματοδότηση έργων στους τομείς της ενέργειας.Τα υπόλοιπα 100 εκατ. ευρώ θα διοχετευτούν στην ΑΜΚ της θυγατρικής εταιρείας, ΑΚΤΩΡ.
  • Από τα παραπάνω ποσά θα αφαιρεθούν αναλογικά τα έξοδα της έκδοσης των Νέων Μετοχών, ενώ το σύνολο των κεφαλαίων που θα αντλήσει η ΑΚΤΩΡ θα διατεθεί με στόχο να καλύψει υποχρεώσεις από δραστηριότητες του εξωτερικού, κυρίως αυτές που σχετίζονται με την κατασκευή φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων, αλλά και τις υποχρεώσεις της στην ελληνική αγορά, 45 εκατ. και 55 εκατ. ευρώ, αντίστοιχα.

moneyreview.gr

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News