Business & Finance Τρίτη 16/03/2021, 17:46
BUSINESS & FINANCE

Τράπεζα Πειραιώς: Αύξηση κεφαλαίου 1 δισ. ευρώ, το σχέδιο Sunrise

Φωτ. ΑΡ

Καθαρές ζημιές 652 εκατ. ευρώ από συνεχιζόμενες δραστηριότητες εμφάνισε η Τράπεζα Πειραιώς για το 2020, έναντι κερδών 270 εκατ. ευρώ το 2019, σύμφωνα με το Reuters. 

Η τράπεζα ανακοίνωσε επίσης την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της κατά περίπου 1 δισ. ευρώ, μέσω δημόσιας προσφοράς με κατάργηση δικαιωμάτων προτίμησης, η οποία σε συνδυασμό με τις υπόλοιπες κεφαλαιακές ενέργειες που έχουν ολοκληρωθεί ή βρίσκονται σε εξέλιξη και δεν απομειώνουν την αξία των μετόχων, θα οδηγήσουν σε σωρευτική κεφαλαιακή ενίσχυση περίπου 2,6 δισ. ευρώ, συμπεριλαμβάνοντας δυνητική έκδοση υβριδικών τίτλων ΑT1 μέχρι ποσού περίπου 0,6 δισ. ευρώ. 

Παράλληλα, ανακοινώθηκε η επιτάχυνση του σχεδίου μείωσης των NPEs με στόχο την επίτευξη μονοψήφιου δείκτη NPE στους επόμενους 12 μήνες, μέσω της τιτλοποίησης και στη συνέχεια αποαναγνώρισης NPEs συνολικής εκτιμώμενης μεικτής λογιστικής αξίας 19 δισ. ευρώ (συμπεριλαμβανομένων των τιτλοποιήσεων NPEs Phoenix και Vega που έχουν ήδη ανακοινωθεί). Η Τράπεζα Πειραιώς υπέβαλε σήμερα αίτηση για την ένταξη στο Πρόγραμμα «Ηρακλής» της νέας τιτλοποίησης NPEs με κωδική ονομασία “Sunrise 1” ύψους περίπου 7 δισ. ευρώ. 

Η Τράπεζα Πειραιώς ανακοίνωσε επίσης ένα αναλυτικό πρόγραμμα μετασχηματισμού, με στόχο την ενίσχυση των κερδών προ προβλέψεων μέσω συντονισμένων ενεργειών ενδυνάμωσης των εσόδων και μείωσης του λειτουργικού κόστους, με βελτίωση της λειτουργικής αποτελεσματικότητας και ενίσχυση της ψηφιακής πλατφόρμας της Τράπεζας.

Η υλοποίηση των ανωτέρω στρατηγικών πυλώνων αναμένεται να επιτρέψει στον Όμιλο Πειραιώς την επίτευξη των μεσοπρόθεσμων στόχων του: 

 • Μονοψήφιο δείκτη NPE στους επόμενους 12 μήνες και χαμηλότερα από 3% μεσοπρόθεσμα, με διαρκή διαχείριση των NPEs μέσω οργανικών και μη οργανικών ενεργειών, ενσωματώνοντας τυχόν εισροές σχετιζόμενες με το COVID-19. Τα NPEs της Τράπεζας αναμένεται να μειωθούν από €22,5
  δισ. στο τέλος του 2020, σε περίπου €3,6 δισ. στους επόμενους 12 μήνες και σε περίπου €1 δισ. σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα,
 • Συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας υψηλότερο από 16%, ακολούθως της βελτιωμένης οργανικής παραγωγής κεφαλαίου και της έκδοσης χρεογράφων σε πλήρη συμμόρφωση με τους στόχους MREL της Τράπεζας,
 • Δείκτη απόδοσης ενσώματων ιδίων κεφαλαίων υψηλότερο από 10%, αναδεικνύοντας τη δυναμική του επιχειρηματικού μοντέλου της Τράπεζας μετά τη μείωση των NPEs.

Κεφαλαιακές Ενέργειες €1 δισ., σε Στάδιο Ολοκλήρωσης

Κατοχύρωση κερδών €0,4 δισ. από χαρτοφυλάκια χρεογράφων το 1o 3μηνο 2021

 • Κέρδη από χαρτοφυλάκιο ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου έχουν ήδη πραγματοποιηθεί το 1ο 3μηνο του 2021 – €0,2 δισ. κεφαλαιακό κέρδος
 • Επιπλέον κέρδη από εμπορικές συναλλαγές επί κρατικών ομολόγων που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί το 1ο 3μηνο του 2021 – €0,2 δισ. κεφαλαιακό κέρδος. 

Απόσχιση και πώληση της υπηρεσίας αποδοχής καρτών με τίμημα €0,3 δισ.

 • Η πρώτη ελληνική τράπεζα που υλοποιεί τέτοια συναλλαγή, ακολουθώντας τη βέλτιστη διεθνή πρακτική
 • Απόσχιση της πλατφόρμας αποδοχής καρτών, με ηγετική θέση στην αγορά με μερίδιο άνω του 20% και πάνω από 170 χιλιάδες εμπόρους, ισχυρή παρουσία στις ΜΜΕ και το ηλεκτρονικό εμπόριο
 • Μακροχρόνια αποκλειστική εμπορική συνεργασία με την Euronet Worldwide
 • Υπογραφή δεσμευτικής συμφωνίας στις 16 Μαρτίου 2021
 • Το τίμημα της συναλλαγής διαμορφώνεται σε €0,3δισ.

Συνθετικές τιτλοποιήσεις με προσδοκώμενη θετική κεφαλαιακή επίπτωση €0,3 δισ.

 • Πρωτοποριακή συναλλαγή για την ελληνική αγορά
 • Η συναλλαγή αφορά σε αγορά ασφαλίστρου προστασίας έναντι πιστωτικών ζημιών από ιδιώτες επενδυτές σε επιλεγμένα χαρτοφυλάκια ενήμερων δανείων
 • Στόχος η τιτλοποίηση χαρτοφυλακίων €2 δισ. Σταθμισμένου Έναντι Κινδύνων Ενεργητικού (RWA) σε δύο διακριτές συναλλαγές
 • Για την 1η συναλλαγή ύψους €0,8 δισ. RWA, υπεγράφη συμφωνία στις 11 Μαρτίου 2021 με την Christofferson Robb & Company (“CRC”). Η 2η συναλλαγή ύψους €1,2 δισ. προγραμματίζεται για το τέλος του 2021
 • H προσδοκώμενη θετική επίπτωση που προκύπτει στα κεφάλαια από την 1η συναλλαγή διαμορφώνεται σε €0,1 δισ., ενώ αναμένεται να ανέλθει στα €0,3 δισ. με την ολοκλήρωση της 2ης συναλλαγής. 

Τα αποτελέσματα του 2020 

€1,9 δισ. καθαρά έσοδα

 • Καθαρά έσοδα τόκων +4% ετησίως στα €1.486 εκατ. υποστηριζόμενα από το χαμηλότερο κόστος χρηματοδότησης και τα €6,3 δισ. νέα δάνεια (άνοδος 62% σε ετήσια βάση)
 • Σταθερά καθαρά έσοδα προμηθειών σε ετήσια βάση, στα €317 εκατ. ή 0,5% επί του ενεργητικού παρά το αντίξοο εξωτερικό περιβάλλον
 • Περίπου 95% των συνολικών εσόδων προέρχεται από βασικές τραπεζικές πηγές εσόδων

€0,9 δισ. έξοδα σε επαναλαμβανόμενη βάση

 • Λειτουργικά έξοδα στα €891 εκατ. μειωμένα κατά 7% ετησίως σε συγκρίσιμη βάση
 • Η πρόοδος στη λειτουργική αποτελεσματικότητα αποτυπώνεται στο δείκτη κόστους προς έσοδα, ο οποίος διαμορφώνεται στο 47%, σε σχέση με 53% το προηγούμενο έτος
 • Περίπου 1.200 εργαζόμενοι υπέβαλαν αίτηση στο πρόγραμμα αποχώρησης στα τέλη του 2020, διασφαλίζοντας την εξοικονόμηση περίπου €45 εκατ. ετησίως. 

Επαναλαμβανόμενα αποτελέσματα

 • Κέρδη προ φόρων €312 εκατ. το 2020 προσαρμοσμένα για τα έξοδα αναδιοργάνωσης προσωπικού και έκτακτες προβλέψεις
 • Περίπου €695 εκατ. προβλέψεις για τις COVID-19 ζημίες και άλλες προβλέψεις στο πλαίσιο του νέου πλάνου για μείωση των NPEs
 • Αποτελέσματα προ φόρων ζημιογόνα κατά €530 εκατ.

Ενισχυμένη ρευστότητα και ικανοποιητική κεφαλαιακή θέση

 • Δείκτης συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας 15,8% έναντι τρέχουσας εποπτικής απαίτησης 11,25%
 • Δείκτης CET1 13,8% έναντι τρέχουσας εποπτικής απαίτησης 6,33%
 • Δείκτης κάλυψης ρευστότητας 175%, δείκτης δανείων μετά από προβλέψεις προς καταθέσεις 77%

Ποιότητα Ενεργητικού

 • Οργανική μείωση NPEs €2 δισ. ή 8% εν μέσω της κρίσης του COVID-19
 • Ικανοποιητικές εκροές παρά την αναστολή διεξαγωγής πλειστηριασμών
 • 35% pro forma δείκτης NPE από 49% το 2019 λαμβάνοντας υπόψη τις τιτλοποιήσεις Phoenix & Vega ύψους €7 δισ., για τις οποίες έχουν ήδη υπογραφεί δεσμευτικές συμφωνίες και για τις οποίες έχει υποβληθεί αίτηση υπαγωγής στο πρόγραμμα παροχής εγγυήσεων «Ηρακλής», υπό την αίρεση λήψης των απαιτούμενων εταιρικών και κανονιστικών εγκρίσεων. 

Σχέδιο Sunrise

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πειραιώς Financial Holdings ενέκρινε σήμερα ένα ολιστικό στρατηγικό σχέδιο για να επιταχύνει δραστικά την προσπάθεια μείωσης των NPEs και να ενισχύσει περαιτέρω την κεφαλαιακή θέση του Ομίλου μέσω ενός συνδυασμού συντονισμένων δράσεων (σχέδιο Sunrise). Το σχέδιο Sunrise θα μειώσει τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα, διατηρώντας παράλληλα μια ισχυρή κεφαλαιακή θέση και βελτιώνοντας ουσιαστικά τις χρηματοοικονομικές προοπτικές του Ομίλου Πειραιώς, αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.

Το σχέδιο Sunrise περιλαμβάνει τρεις συνδετικούς πυλώνες:
1. Επιτάχυνση του προγράμματος μείωσης NPEs του Ομίλου Πειραιώς μέσω της τιτλοποίησης και της επακόλουθης αποαναγνώρισης NPEs με συνολική εκτιμώμενη μεικτή λογιστική αξία έως και €19 δισ. (συμπεριλαμβανομένων των τιτλοποιήσεων που έχουν ήδη ανακοινωθεί, συγκεκριμένα τα Projects Phoenix και Vega). Οι επιπλέον τιτλοποιήσεις NPEs, Sunrise 1 και Sunrise 2 με μεικτές λογιστικές αξίες €7 δισ. και €4 δισ. αντίστοιχα, προβλέπεται να υλοποιηθούν χρησιμοποιώντας το Ελληνικό Σχέδιο Προστασίας Περιουσιακών Στοιχείων 2 (“HAPS2”).

Τα χρεόγραφα υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior notes) περίπου €6,5 δισ. θα διακρατηθούν από τον Όμιλο, ενώ η πλειοψηφία των μεσαίας και χαμηλής προεξοφλητικής προτεραιότητας χρεογράφων σχεδιάζεται να διανεμηθεί στους μετόχους του Ομίλου (υπό την επιφύλαξη λήψης των εταιρικών και κανονιστικών εγκρίσεων). Επιπλέον, επικουρώντας την προσπάθεια εξυγίανσης του ενεργητικού, διερευνάται η πώληση εκτός του πλαισίου HAPS2 επιλεγμένων χαρτοφυλακίων NPEs με συνολική μεικτή λογιστική αξία έως και €1,5 δισ. Η Τράπεζα Πειραιώς στοχεύει να επιτύχει μονοψήφιο δείκτη NPE μετά την ολοκλήρωση αυτών των πωλήσεων, εντός των επόμενων 12 μηνών.

2. Σειρά ενεργειών κεφαλαιακής ενίσχυσης, με σωρευτικό όφελος περίπου €2,6 δισ.:
– Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Πειραιώς Financial Holdings μέσω δημόσιας προσφοράς με κατάργηση δικαιωμάτων προτίμησης ύψους €1,0 δισ.. Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, μαζί με τις υπόλοιπες εταιρικές ενέργειες που ενισχύουν τα κεφάλαια, θα ισχυροποιήσουν την ικανότητα της Τράπεζας να απορροφήσει ζημίες που απορρέουν από την επιταχυνόμενη μείωση των NPEs ύψους περίπου €12 δισ. Οι όροι της αύξησης μετοχικού
κεφαλαίου αναμένεται να καθοριστούν από το Διοικητικό Συμβούλιο (υπό την αίρεση λήψης των απαιτούμενων εταιρικών και κανονιστικών εγκρίσεων, συμπεριλαμβανομένης της συγκατάθεσης του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας)
– Έκδοση χρεογράφων Additional Tier 1 ύψους €0,6 δισ. από την Πειραιώς Financial Holdings
– Επιπρόσθετες ενέργειες άντλησης κεφαλαίων, όπως: (i) πραγματοποίηση κερδών από το χαρτοφυλάκιο κρατικών ομολόγων εντός του πρώτου τριμήνου του 2021 (ii) απόσχιση και πώληση της πλατφόρμας merchant acquiring της Τράπεζας και (iii) την αγορά πιστωτικής προστασίας σε χαρτοφυλάκια επιλεγμένων εξυπηρετούμενων δανείων (συνθετική τιτλοποίηση). Οι δύο τελευταίες συναλλαγές ανακοινώθηκαν σήμερα.

3. Ένα ισχυρό επιχειρησιακό σχέδιο εξορθολογισμού για την ενίσχυση της προ προβλέψεων κερδοφορίας μέσω συνδυασμού ενίσχυσης των εσόδων και μείωσης του λειτουργικού κόστους λόγω βελτιώσεων της απόδοσης και ψηφιοποίησης της λειτουργίας του Ομίλου. Αυτή η αυξημένη απόδοση θα βοηθηθεί εν πολλοίς από το βελτιούμενο μακροοικονομικό περιβάλλον.

Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ), ως ο μεγαλύτερος μέτοχος της Πειραιώς Financial Holdings, επιβεβαίωσε την πρόθεσή του να υποστηρίξει πλήρως την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Σύμφωνα με την ανακοίνωσή του τον Νοέμβριο του 2020, το ΤΧΣ σχεδιάζει να μειώσει τη συμμετοχή του σε μειοψηφικό μερίδιο. 

Σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Στο πλαίσιο του Σχεδίου “Sunrise”, το Διοικητικό Συμβούλιο της Πειραιώς Financial Holdings αποφάσισε τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για την παροχή εξουσιοδότησης αναφορικά με αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα λάβει χώρα στις 7 Απριλίου 2021. Υπό την αίρεση της παροχής της έγκρισης των μετόχων, η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου αναμένεται να ξεκινήσει στα μέσα Απριλίου και να ολοκληρωθεί στις αρχές Μαΐου 2021. Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου αναμένεται να διεξαχθεί μέσω βιβλίου προσφορών σε διεθνείς θεσμικούς επενδυτές και δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα.

Οι Goldman Sachs Bank Europe SE και UBS Europe SE ενεργούν ως χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι της Πειραιώς Financial Holdings στο πλαίσιο της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου.

Συμφωνία για την πρώτη συνθετική τιτλοποίηση εξυπηρετούμενων επιχειρηματικών δανείων στην Ελλάδα

Σε ξεχωριστή ανακοίνωση η τράπεζα έκανε γνωστό το τρίτο σκέλος της στρατηγικής της, προχωρώντας στην συνθετική τιτλοποίηση εξυπηρετούμενων επιχειρηματικών δανείων, μια κίνηση που θα είναι η πρώτη στην Ελλάδα. 

Η τιτλοποίηση αυτή θα γίνει σε δύο φάσεις μια που θα αφορά δάνεια συνολικής αξίας 800 εκατ. ευρώ και μια για δάνεια αξίας 1,2 δισ. ευρώ. 

Η Τράπεζα Πειραιώς θα αποκτήσει ασφάλιστρο προστασίας έναντι πιστωτικών ζημιών επί τμήματος
χαρτοφυλακίου συνολικής μεικτής λογιστικής αξίας περίπου €1,4δισ., με τη μορφή χρηματοοικονομικής
εγγύησης, που αντιστοιχεί σε σταθμισμένο έναντι κινδύνων ενεργητικό ύψους περίπου 0,8 δισ ευρώ. 

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση:

Η Πειραιώς Financial Holdings ανακοινώνει ότι προχώρησε στη σύναψη δεσμευτικής συμφωνίας με τον
διεθνή επενδυτικό οίκο Christofferson, Robb & Company (CRC) για συνθετική τιτλοποίηση εξυπηρετούμενων δανείων μικρών, μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων.

Η Τράπεζα Πειραιώς θα αποκτήσει ασφάλιστρο προστασίας έναντι πιστωτικών ζημιών επί τμήματος
χαρτοφυλακίου συνολικής μεικτής λογιστικής αξίας περίπου €1,4δισ., με τη μορφή χρηματοοικονομικής
εγγύησης, που αντιστοιχεί σε σταθμισμένο έναντι κινδύνων ενεργητικό ύψους περίπου €0,8 δισ. Τα
δανειακό χαρτοφυλάκιο θα παραμείνει στον ισολογισμό της Τράπεζας.

Η συναλλαγή υπογράφηκε στις 11 Μαρτίου 2021.

Ως αποτέλεσμα της συναλλαγής, η Τράπεζα θα μειώσει το σταθμισμένο έναντι κινδύνων ενεργητικό κατά
περίπου €0,8δισ. με συνέπεια την απελευθέρωση εποπτικού κεφαλαίου περίπου €0,1δισ.

Η συναλλαγή υπόκειται σε όλες τις προβλεπόμενες εγκρίσεις και η ολοκλήρωσή της αναμένεται κατά το 2ο τρίμηνο του 2021.

Η συναλλαγή είναι πρωτοποριακή για την ελληνική αγορά. Η Τράπεζα Πειραιώς σκοπεύει να
πραγματοποιήσει και δεύτερη συναλλαγή συνθετικής τιτλοποίησης στα τέλη του 2021, με στόχο την
περαιτέρω απελευθέρωση σταθμισμένου έναντι κινδύνων ενεργητικoύ περίπου €1,2 δισ.

Οι εταιρείες Alantra, Clifford Chance και Zepos & Yannopoulos ενεργούν ως σύμβουλοι της Τράπεζας
Πειραιώς στη συναλλαγή. Οι εταιρείες Simmons & Simmons και Souriadakis Tsibris ενεργούν ως σύμβουλοι της CRC στη συναλλαγή.

moneyreview.gr

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News