Business & Finance Παρασκευή 12/03/2021, 19:49
BUSINESS & FINANCE

Έκτακτη Γ.Σ. για τη διάσπαση της Alpha Bank

Απόσχιση του κλάδου της τραπεζικής

Φωτ. Intimenews

Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκάλεσε η διοίκηση της Alpha Bank για τις 2 Απριλίου του 2021, με βασικό θέμα συζήτησης τη διάσπαση μέσω της απόσχισης του κλάδου της τραπεζικής δραστηριότητας και της σύστασης νέας εταιρείας.

Συγκεκριμένα, οι μέτοχοι καλούνται να εγκρίνουν «τη διάσπαση της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία “ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ” δι’ απόσχισης του κλάδου τραπεζικής δραστηριότητας με σύσταση νέας εταιρείας»

Η διάσπαση, σύμφωνα με τη διοίκηση, εντάσσεται στο πλαίσιο εφαρμογής και υλοποίησης του Στρατηγικού Σχεδίου για τα έτη 2020 – 2022, το οποίο είχε προαναγγελθεί τον Νοέμβριο του 2019.

Βασική προτεραιότητα του επίμαχου σχεδίου είναι η βελτίωση της οικονομικής διάρθρωσης, μέσω της μείωσης των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (NPEs) και του Κόστους Πιστωτικού Κινδύνου, με τη δημιουργία ευνοϊκών προϋποθέσεων επανόδου σε κερδοφόρο ανάπτυξη.

Το εν λόγω σχέδιο προέβλεπε και την ολοκλήρωση της τιτλοποίησης – μαμούθ των 10,8 δισ. ευρώ, η οποία έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση τoυ δείκτη NPS στο 24% από 43% τον Σεπτέμβριο του 2020 και τη μείωση του δείκτη Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων (NPLs) στο 13% από 29% πέρυσι.

Το σχέδιο για τη διάσπαση

Μετά τη Διάσπαση, η νέα εταιρεία (σ.σ. Επωφελούμενη) θα έχει ουσιωδώς βελτιωμένη ποιότητα ενεργητικού και θα μπορεί απερίσπαστα να χρηματοδοτεί την πραγματική οικονομία. Με τον τρόπο αυτό θα καταστεί πιο ουσιαστική η στήριξη των πελατών, με τη διάθεση προς αυτούς ενός διευρυμένου συνόλου υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας και με τη διόδευση πόρων για την προσαρμογή του επιχειρησιακού μοντέλου μέσα από το πρόγραμμα ψηφιακού μετασχηματισμού του κλάδου τραπεζικής δραστηριότητας.

Επίσης, η βελτίωση της ποιότητας των στοιχείων ενεργητικού και των προοπτικών της Επωφελούμενης θα διευκολύνει τη μελλοντική έκδοση κεφαλαιακών τίτλων κατηγορίας AT1 ή Τ2 σε ενοποιημένο επίπεδο.

Ο κλάδος δραστηριότητας που θα μεταβιβαστεί από την αρχική στη νέα εταιρεία συνίσταται στον κλάδο της τραπεζικής δραστηριότητας και περιλαμβάνει τα περιουσιακά στοιχεία ενεργητικού και παθητικού, τα οποία αφορούν την αυτοδύναμη άσκηση της τραπεζικής δραστηριότητας.

Η νέα εταιρεία θα διαθέτει 50,8 δισ. κοινές ονομαστικές μετοχές, αξίας 0,10 ευρώ η καθεμία, οι οποίες θα ανήκουν εξ ολοκλήρου στην αρχική, διασπώμενη εταιρεία.

Το διοικητικό συμβούλιο προτείνεται να απαρτίζεται από 13 μέλη, συμπεριλαμβανομένου του εκπροσώπου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ), εκ των οποίων επτά θα είναι μη εκτελεστικά ανεξάρτητα.

Η ανακοίνωση της εισηγμένης

Σύμφωνα με τον ν. 4548/2018 «Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών» και το άρθρο 20 παρ. 3 του Καταστατικού (όπως ισχύουν), καθώς και την από 12.3.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, προσκαλούνται οι κάτοχοι κοινών, ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου, άυλων μετοχών έκδοσης της «Alpha Τράπεζα Α.Ε.» (η «Τράπεζα») να συμμετάσχουν από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 2 Απριλίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00.

Λαμβανομένων υπόψη των μέτρων και των οδηγιών της Πολιτείας για τον περιορισμό της εξάπλωσης της νόσου Covid-19 και σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού της Τράπεζας, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση και τυχόν Επαναληπτική αυτής θα πραγματοποιηθούν από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης με ηλεκτρονικά μέσα, υπό τους όρους της κείμενης νομοθεσίας και τις ειδικές ρυθμίσεις της παρούσας Πρόσκλησης.

Επιπλέον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 4 του Καταστατικού της Τράπεζας, δίνεται στους Μετόχους η δυνατότητα να ψηφίσουν από απόσταση με επιστολική ψήφο επί των θεμάτων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και τυχόν Επαναληπτικής αυτής, που πρέπει να αποσταλεί πριν από τη Γενική Συνέλευση, υπό τους όρους της κείμενης νομοθεσίας και τις ειδικές ρυθμίσεις της παρούσας Πρόσκλησης.

Θέματα ημερήσιας διάταξης

Θέμα 1ο: (α) Έγκριση (i) της διάσπασης της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» δι’ απόσχισης του κλάδου τραπεζικής δραστηριότητας με σύσταση νέας εταιρείας κατ’ εφαρμογή του άρθρου 16 του ν. 2515/1997, της παρ. 3 του άρθρου 54, της παρ. 3 του άρθρου 57 και των άρθρων 59- 74 και 140 του ν. 4601/2019, όπως ισχύουν και (ii) του από 15.9.2020 Σχεδίου Πράξης Διάσπασης, περιλαμβανομένου του από 30.6.2020 Ισολογισμού Μετασχηματισμού. (β) Έγκριση του Καταστατικού της επωφελούμενης νέας εταιρείας, συμπεριλαμβανομένου του ορισμού του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου, της πρώτης Επιτροπής Ελέγχου και του τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή αυτής. (γ) Παροχή εξουσιοδοτήσεων.

Θέμα 2ο: Τροποποίηση του Καταστατικού της διασπώμενης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», συνεπεία της διάσπασης δι’ απόσχισης του κλάδου τραπεζικής δραστηριότητας. Παροχή εξουσιοδοτήσεων.

Σε περίπτωση που κατά την αρχική (ως ανωτέρω) συνεδρίαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης δεν επιτευχθεί η εκ του Καταστατικού οριζόμενη απαρτία προς λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, θα συνέλθει από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης Επαναληπτική Γενική Συνέλευση στις 8 Απριλίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00. Νεότερη πρόσκληση για την Επαναληπτική Γενική Συνέλευση δεν θα δημοσιευτεί, θέματα δε Ημερήσιας Διάταξης αυτής θα είναι εκείνα επί των οποίων δεν ελήφθησαν αποφάσεις στην αρχική συνεδρίαση.

moneyreview.gr

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News