BUSINESS & FINANCE

«ΓΕΦΥΡΑ 2»: Ποιοι επιδοτούνται, πού μπαίνει ο «κόφτης» καταθέσεων και οφειλών

«ΓΕΦΥΡΑ 2»: Ποιοι επιδοτούνται, πού μπαίνει ο «κόφτης» καταθέσεων και οφειλών

Φυσικά πρόσωπα που είναι ελεύθεροι επαγγελματίες ή επιτηδευματίες και επιχειρήσεις που απασχολούν έως 250 εργαζόμενους και έχουν κύκλο εργασιών έως 50 εκατ. ευρώ θα επιδοτηθούν μέσα από το πρόγραμμα «Γέφυρα 2» του υπουργείου Οικονομικών, που αναμένεται να ξεκινήσει από το Μάιο.

Εκτός από το μέγεθος της επιχείρησης, βασικό κριτήριο θα είναι επίσης η πτώση του τζίρου, που θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 20% κατά την προηγούμενη οικονομική χρήση και οι επιχειρήσεις ή οι ελεύθεροι επαγγελματίες να έχουν ενταχθεί σε κάποιο από τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του Covid 19. Στα κριτήρια περιλαμβάνεται επίσης σειρά επιμέρους προϋποθέσεων, μεταξύ των οποίων το ύψος των κρατικών ενισχύσεων που έχουν λάβει να μην ξεπερνά το 1,8 εκατ. ευρώ και να μην είναι προβληματικές επιχειρήσεις ή εφόσον είναι να έχουν λάβει μέτρα αναδιάρθρωσης, έτσι ώστε να καθίστανται βιώσιμες.

Στις επιλέξιμες προς επιδότηση κατηγορίες εντάσσονται επίσης επιχειρήσεις που έχουν ως αντικείμενο την εκμετάλλευση ακινήτων και έλαβαν μειωμένο μίσθωμα, εταίροι προσωπικών ή κεφαλαιουχικών εταιρειών, των οποίων η λειτουργία έχει ανασταλεί υποχρεωτικά ή έχουν λάβει ενίσχυση ή έχουν ενταχθεί σε άλλα μέτρα στήριξης, καθώς και όσοι έλαβαν ενίσχυση με τη μορφή της επιστρεπτέας προκαταβολής, ή έχουν εργαζόμενους που μπήκαν σε καθεστώς αναστολής εργασίας.

Βασική προϋπόθεση θα είναι επίσης αφενός η τακτή εξυπηρέτηση του δανείου και αφετέρου η ρύθμιση του δανείου για όσες επιχειρήσεις είχαν οφειλές που ήταν σε καθυστέρηση άνω των τριών μηνών ή είχαν καταγγελθεί από τις τράπεζες. Η εξυπηρέτηση της οφειλής θα παρακολουθείται στενά για διάστημα από 6 έως και 18 μήνες ανάλογα με την κατηγορία του δανείου, δηλαδή εάν είναι εξυπηρετούμενο, καθυστερημένο ή καταγγελμένο, προκειμένου με τον τρόπο αυτό να περιοριστεί ο ηθικός κίνδυνος και να περιοριστεί ο κίνδυνος δημιουργίας μιας νέας γενιάς κόκκινων δανείων.

Τα κριτήρια αποτελούν αντικείμενο εντατικών διαπραγματεύσεων με τους θεσμούς και θα οριστικοποιηθούν εντός του Μαρτίου, προκειμένου το πρόγραμμα επιδότησης να ξεκινήσει από το Μάιο και να ισχύει έως τα τέλη του χρόνου. Βασικό θέμα που θα κριθεί στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης με τους θεσμούς είναι το κατά πόσο στα κριτήρια επιλεξιμότητας θα συμπεριληφθεί  το κριτήριο

 • του ύψους της οφειλής
 • των καταθέσεων που διατηρούν στις τράπεζες και
 • της ακίνητης περιουσίας που διαθέτουν.

Το ύψος των καταθέσεων και η αξία της ακίνητης περιουσίας, αποτέλεσε βασικό κριτήριο για την επιδότηση στο πρόγραμμα «Γέφυρα 1» που αφορούσε δάνεια που συνδέονταν με την πρώτη κατοικία. Στην περίπτωση αυτών που επιθυμούσαν να προστατεύσουν την πρώτη τους κατοικία, τα δύο αυτά κριτήρια υποδήλωναν στοιχείο πλουτισμού και άρα το δημόσιο όφειλε να τα λάβει υπόψη του για την επιδότηση.

Σύμφωνα με την άποψη που διατυπώνει το υπουργείο Οικονομικών στην περίπτωση των επιχειρήσεων δεν συμβαίνει το ίδιο, αφού οι καταθέσεις στις τράπεζες αποτελούν ρευστότητα για την κάλυψη μηνιαίων αναγκών, ενώ η αξία της ακίνητης περιουσίας τους αφορά κυρίως πάγια περιουσιακά στοιχεία που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο της επιχειρηματικής δραστηριότητας, όπως π.χ. συμβαίνει σε μια βιομηχανική ή τουριστική επιχείρηση. Πρόθεση του υπουργείου Οικονομικών κατά τη διαπραγμάτευση με τους θεσμούς για την οριστικοποίηση των κριτηρίων είναι να μην συμπεριληφθεί το ύψος των καταθέσεων και της ακίνητης περιουσίας στα κριτήρια επιλεξιμότητας ή τουλάχιστον να περιορίσει τη βαρύτητά τους για τον καθορισμό της επιδότησης για τις επιχειρήσεις.

Ο κανόνας αυτός ωστόσο δεν ισχύει για τους ελεύθερους επαγγελματίες για τους οποίους: 

 • εφόσον οι οφειλές είναι εξυπηρετούμενες, ο «κόφτης» των καταθέσεων τοποθετείται στις 40.000 ευρώ, της αξίας της ακίνητης περιουσίας στις 600.000 ευρώ και ο «κόφτης» των οφειλών στις 300.000 ευρώ.
 • εφόσον οι οφειλές είναι σε καθυστέρηση έως 90 ημέρες, ο «κόφτης» των καταθέσεων τοποθετείται στις 17.000 ευρώ και της αξίας της ακίνητης περιουσίας στις 500.000 ευρώ και ο «κόφτης» για τις οφειλές στις 250.000 ευρώ.
 • εφόσον τα δάνεια έχουν καταγγελθεί, ο «κόφτης» των καταθέσεων τοποθετείται στις 15.000 ευρώ και της αξίας της ακίνητης περιουσίας στις 280.000 ευρώ, ενώ ο «κόφτης» των οφειλών στις 130.000 ευρώ.

Η επιδότηση του δημοσίου θα ξεκινά από το 90% το α’ τρίμηνο για τα εξυπηρετούμενα δάνεια και θα μειώνεται στο 80% το β’ τρίμηνο και στο 70% το τελευταίο δίμηνο. Η μηνιαία συνεισφορά του δανείου για τα εξυπηρετούμενα δάνεια δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό των:

 1. i) 600 ευρώ για ελεύθερους επαγγελματίες ή φυσικά πρόσωπα που ασκούν ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα και δεν έχουν εργαζομένους.
 2. ii) 5.000 ευρώ για τις επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων και των ατομικών επιχειρήσεων, που απασχολούν από 1-10 εργαζομένους και έχουν κύκλο εργασιών έως 2 εκατ. ευρώ

iii) 15.000 ευρώ για τις επιχειρήσεις που απασχολούν από 11 – 50 εργαζομένους και έχουν κύκλο εργασιών έως 10 εκατ. ευρώ

 1. iv) 50.000 ευρώ για τις επιχειρήσεις που απασχολούν μέχρι και 250 εργαζομένους και έχουν κύκλο εργασιών έως 50 εκατ. ευρώ.

Για τα δάνεια που είναι σε καθυστέρηση έως 3 μήνες, η επιδότηση θα ξεκινά από το 80% το α’ τρίμηνο και θα μειώνεται στο 70% το β’ τρίμηνο και στο 60% το τελευταίο δίμηνο. Αντίστοιχα η μηνιαία συνεισφορά του δανείου για τη συγκεκριμένη κατηγορία δανείων δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό των:

 1. i) 500 ευρώ για ελεύθερους επαγγελματίες ή φυσικά πρόσωπα που ασκούν ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα και δεν έχουν εργαζομένους.
 2. ii) 4.000 ευρώ για τις επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων και των ατομικών επιχειρήσεων, που απασχολούν από 1-10 εργαζομένους και έχουν κύκλο εργασιών έως 2 εκατ. ευρώ

iii) 12.500 ευρώ για τις επιχειρήσεις που απασχολούν από 11 – 50 εργαζομένους και έχουν κύκλο εργασιών έως 10 εκατ. ευρώ

 1. iv) 40.000 ευρώ για τις επιχειρήσεις που απασχολούν μέχρι και 250 εργαζομένους και έχουν κύκλο εργασιών έως 50 εκατ. ευρώ.

Για τα καταγγελμένα τέλος δάνεια, η επιδότηση του δημοσίου θα ξεκινά από το 50% το α’ τρίμηνο και θα μειώνεται στο 40% το β’ τρίμηνο και στο 30% το τελευταίο δίμηνο. Αντίστοιχα η μηνιαία συνεισφορά του δανείου για τη συγκεκριμένη κατηγορία δανείων δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό των:

 1. i) 300 ευρώ για ελεύθερους επαγγελματίες ή φυσικά πρόσωπα που ασκούν ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα και δεν έχουν εργαζομένους.
 2. ii) 2.500 ευρώ για τις επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων και των ατομικών επιχειρήσεων, που απασχολούν από 1-10 εργαζομένους και έχουν κύκλο εργασιών έως 2 εκατ. ευρώ

iii) 7.500 ευρώ για τις επιχειρήσεις που απασχολούν από 11 – 50 εργαζομένους και έχουν κύκλο εργασιών έως 10 εκατ. ευρώ

 1. iv) 25.000 ευρώ για τις επιχειρήσεις που απασχολούν μέχρι και 250 εργαζομένους και έχουν κύκλο εργασιών έως 50 εκατ. ευρώ.
Ακολουθήστε το Money Review στο Google News