ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΙΩΑΝΝΟΥ

Πώς συγχωνεύονται η YES Hotels με την Αθήναιον

H Αθήναιον απορροφά την Yes Hotels.

To New Hotel βρίσκεται στην οδό Φιλελλήνων 16 στην Αθήνα.

Στην απορρόφηση της ξενοδοχειακής αλυσίδας Yes, που αποτελείται από τρία ιδιόκτητα (New Hotel, Periscope Hotel, Semiramis Hotel) και δύο μισθωμένα ξενοδοχεία (Kefalari Suites, Twenty One) προχωράει η Αθήναιον που ελέγχει το ξενοδοχείο Athenaeum Intercontinental στην Λεωφ. Συγγρού 89-93 στην Αθήνα. Η συγχώνευση με απορρόφηση της Yes Hotels από την Αθήναιον, κρίθηκε σκόπιμη και συμφέρουσα «δεδομένου ότι συμβάλλει στη βέλτιστη αξιοποίηση των κεφαλαίων και στην επίτευξη μεγαλύτερης ευελιξίας και αναμένεται να οδηγήσει στην επίτευξη οικονομιών κλίμακας, στη μείωση των λειτουργικών και διοικητικών δαπανών, καθώς και στην επίτευξη μεγαλύτερης ωφέλειας για τους μετόχους των συγχωνευόμενων εταιρειών» σύμφωνα με την απόφαση της 1ης Δεκεμβρίου των διοικητικών συμβουλίων των δύο εταιρειών.

Δεδομένου ότι και οι δύο εταιρείες ελέγχονται από την οικογένεια Ιωάννου, η συγχώνευσή τους δημιουργεί, κατά βάση, (απαραίτητες λόγω της πανδημίας) οικονομίες κλίμακας, δηλαδή δεν επιφέρει σημαντική επίδραση στον εγχώριο ξενοδοχειακό χάρτη.

Όπως άλλωστε, αναφέρει η Grant Thornton στην έκθεση προσδιορισμού της αξίας της Yes Hotels, το πιο άμεσο πρόβλημα που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι ιδιοκτήτες και οι διαχειριστές ξενοδοχείων είναι η διαχείριση των ταμειακών ροών και η περαιτέρω πρόβλεψη της πορείας των ταμειακών ροών. Οι επιχειρήσεις που είχαν καλή κεφαλαιοποίηση με υγιείς ισολογισμούς έχουν ένα ξεχωριστό πλεονέκτημα όσον αφορά την αντοχή στην απότομη πτώση των εσόδων και σε μια ενδεχόμενη μακροπρόθεσμη περίοδο μειωμένης ζήτησης.

Επίσης, με τα έσοδα και τις ταμειακές ροές των ξενοδοχείων να μειώνονται, είναι σημαντικό για τις επιχειρήσεις του κλάδου να προσδιορίσουν κατά πόσο τα διαθέσιμα κεφάλαια ενδέχεται να μην επαρκούν για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους.

Σημειώνεται ότι ο Χρήστος Ιωάννου, που αποτελεί και τον πρόεδρο της κατασκευαστικής εταιρείας Άβαξ, καταλαμβάνει τη θέση του προέδρου στην Αθήναιον και την Yes Hotels, ενώ στην τελευταία διευθύνων σύμβουλος είναι ο Στέλιος Ιωάννου.

Η Yes Hotels

H Yes Hotels έχει στο χαρτοφυλάκιό της τα ιδιόκτητα ξενοδοχεία:

-New Hotel (5 αστέρων), που βρίσκεται στην οδό Φιλελλήνων 16, μόλις 200 μέτρα από την πλατεία Συντάγματος. Αποτελείται από 7 ορόφους, 79 δωμάτια με 20 τ.μ. – 70 τ.μ. το καθένα, κοινόχρηστους χώρους, τζακούζι και γυμναστήριο.

-Periscope (4 αστέρων) που βρίσκεται στην οδό Χάριτος 22 στο Κολωνάκι. Αποτελείται από 22 δωμάτια με 22 τ.μ. – 65 τ.μ. το καθένα και κοινόχρηστους χώρους, όπως επίσης και καθιστικά, γραφεία και τζακούζι.

-Semirami ( 5 αστέρων) που βρίσκεται στην  Χαρ. Τρικούπη 48, στη Κηφισιά. Αποτελείται από 51 δωμάτια με 18 τ,μ. – 65 τ.μ. το καθένα, κοινόχρηστους χώρους, αλλά και πισίνα, γυμναστήριο.

Όσον αφορά στα μισθωμένα ξενοδοχεία Kefalari Suites και Twenty One, η διοίκηση προτίθεται να τερματίσει αζημίως τις μισθώσεις των ανωτέρω ξενοδοχειακών μονάδων εντός των επόμενων δύο ετών, καθώς δεν αναμένει ταμειακές ροές από τη λειτουργία τους, σύμφωνα με όσα αναφέρει η έκθεση προσδιορισμού της εύλογης αξίας της YES Ξενοδοχεία – Εστιατόρια από την Grant Thornton.

Η Yes διαθέτει (31/8/2020) καθαρή θέση περίπου 17 εκατ. ευρώ, ταμειακά διαθέσιμα ύψους 734 χιλ. ευρώ και δανειακές υποχρεώσεις 15,8 εκατ. ευρώ.

pos-sygchoneyontai-i-yes-hotels-me-tin-athinaion0
H εταιρεία Yes Hotels

 

Η συγχώνευση

Σύμφωνα με το σχέδιο συγχώνευσης, το συνολικό κεφάλαιο της Αθήναιον ανέρχεται σήμερα στο ποσό 56.783.333,28 και διαιρείται 5.470.456 μετοχές ονομαστικής αξίας 10,38 ευρώ έκαστη. Στο πλαίσιο της συγχώνευσης, το κεφάλαιο της Αθήναιον θα αυξηθεί κατά το ποσό των Ευρώ δεκατεσσάρων εκατομμυρίων εκατόν ενενήντα πέντε χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα τριών και τριάντα λεπτών (€14.195.833,30). Αντίστοιχα, θα εκδοθούν ένα εκατομμύριο τριακόσιες εξήντα επτά χιλιάδες εξακόσιες δεκατέσσερις (1.367.614) νέες ονομαστικές μετοχές της Αθήναιον, ονομαστικής αξίας Ευρώ δέκα και τριάντα οκτώ λεπτών (€10,38) έκαστη, ενώ οι μετοχές της Yes Hotels θα ακυρωθούν. Το ποσό που συνίσταται στη διαφορά της αξίας των εισφερόμενων στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της Yes Hotels, όπως εκτιμήθηκε στην Έκθεση Αποτίμησης, και της αύξησης κεφαλαίου της Αθήναιον, ήτοι το συνολικό ποσό Ευρώ δύο εκατομμυρίων επτακοσίων τριάντα τεσσάρων χιλιάδων εκατόν εξήντα έξι και εβδομήντα λεπτών (€2.734.166,70), θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο από υπεραξία συγχωνεύσεως». Συνεπώς, μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, το  κεφάλαιο της Αθήναιον θα ανέρχεται στο συνολικό ποσό των Ευρώ εβδομήντα εκατομμυρίων εννιακοσίων εβδομήντα εννέα χιλιάδων εκατόν εξήντα έξι και εξήντα λεπτών (€70.979.166,60), διαιρούμενο σε έξι εκατομμύρια οκτακόσιες τριάντα οκτώ χιλιάδες εβδομήντα (6.838.070) μετοχές ονομαστικής αξίας Ευρώ δέκα και τριάντα οκτώ λεπτών (€10,38) έκαστη.

Όσον αφορά τη σχέση ανταλλαγής, για κάθε 15.03957549 υφιστάμενες κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές της Yes Hotels, ο κύριος αυτής θα λάβει μία (1) νέα, κοινή, ονομαστική μετά ψήφου μετοχή της Αθήναιον.

Ειδικότερα, η μέτοχος-εταιρεία με την επωνυμία “ΝΤΙ INVESTMENTS LIMITED” θα αποκτήσει στην Αθήναιον 1.185.014 μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης €10,38, ήτοι μετοχές συνολικής ονομαστικής αξίας €12.300.445, σε αντάλλαγμα 17.822.085 μετοχών αξίας έκαστης €0,73, που η μέτοχος κατείχε στην Yes Hotels πριν από τη Συγχώνευση.

Ο μέτοχος Χρήστος Ιωάννου θα αποκτήσει στην Αθήναιον 45.650 μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης €10,38, ήτοι μετοχές συνολικής ονομαστικής αξίας €473.847, σε αντάλλαγμα των εξακοσίων ογδόντα έξι χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα τεσσάρων 686.564 μετοχών αξίας έκαστης €0,73, που ο μέτοχος κατείχε στην Yes Hotels πριν από τη Συγχώνευση.

Η μέτοχος Έλλη Ιωάννου θα αποκτήσει στην Αθήναιον 45.650 μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης €10,38, ήτοι μετοχές συνολικής ονομαστικής αξίας €473.847, σε αντάλλαγμα 686.562 μετοχών αξίας έκαστης €0,73, που η μέτοχος κατείχε στην Yes Hotels πριν από τη συγχώνευση.

Η μέτοχος Μαρία Ιωάννου θα αποκτήσει στην Αθήναιον 45.650 μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης €10,38, ήτοι μετοχές συνολικής ονομαστικής αξίας €473.847, σε αντάλλαγμα των 686.562 μετοχών αξίας έκαστης €0,73, που η μέτοχος κατείχε στην Yes Hotels πριν από τη συγχώνευση.

Ο μέτοχος Στέλιος Ιωάννου θα αποκτήσει στην Αθήναιον 45.650 μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης €10,38, ήτοι μετοχές συνολικής ονομαστικής €473.847, σε αντάλλαγμα των 686.561 μετοχών αξίας έκαστης €0,73, που ο μέτοχος κατείχε στην Yes Hotels πριν από τη συγχώνευση.

Money Review