Business & Finance Τρίτη 12/01/2021, 17:43
BUSINESS & FINANCE

Την Πέμπτη η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών της Τρ. Πειραιώς

Από την άσκηση των CoCos

Φωτ. Intimenews

Την Πέμπτη, 14 Ιανουαρίου, θα ξεκινήσει η διαπραγμάτευση των 394,4 εκατ. νέων μετοχών της Τράπεζας Πειραιώς, σε συνέχεια της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου (ΑΜΚ), ως απόρροια της μετατροπής των CoCos (σ.σ. μετατρέψιμες ομολογίες) του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Το μετοχικό κεφαλαίο της εταιρείας, κατά συνέπεια, θα αυξηθεί κατά 2,366 δισ. ευρώ (σ.σ. ονομαστική αξία + τόκοι των CoCos) και θα ανέρχεται σε 4,9 δισ. ευρώ, διαιρούμενο σε 831.059.164 κοινές ονομαστικές μετοχές, αξίας 6 ευρώ καθεμίας.

Η χρηματοοικονομική θέση της Τρ. Πειραιώς, ωστόσο, δεν θα μεταβληθεί, καθώς πρόκειται για ανακατανομή των ιδίων κεφαλαίων, εξαιρουμένων των συναφών εξόδων. Ως εκ τούτου, η αύξηση κατά 2,366 δισ. ευρώ θα συνδυάζεται με μείωση στα αποτελέσματα εις νέον κατά 326,4 εκατ. κι απο αναγνώριση των 2,040 δισ. ευρώ.

Παράλληλα, σύμφωνα με το Χρηματιστήριο Αθηνών, στις 14 Ιανουαρίου αναμένεται και η αποκοπή του δικαιώματος συμμετοχής στην ΑΜΚ της Παπουτσάνης, με διανομή 1.787.684 νέων δωρεάν μετοχών, σε αναλογία 1 νέα κοινή ονομαστική μετοχή για κάθε 14,0508109934 παλαιές κοινές ονομαστικές μετοχές.

Hμερομηνία καταγραφής των δικαιούχων για την εν λόγω εταιρική πράξη είναι η Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου, ενώ η ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης είναι η Τετάρτη, 20 Ιανουαρίου.

Τέλος, την Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου, θα πραγματοποιηθεί η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου του ΟΤΕ, λόγω ακύρωσης 9.965.956 ιδίων κοινών ονομαστικών μετοχών.

H ανακοίνωση της Τρ. Πειραιώς

Ανακοινώνεται από την «ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS AE» (στο εξής η «Εταιρεία») ότι την 14.01.2021 αρχίζει η διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.)των 394.400.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της, ονομαστικής αξίας € 6,00 η κάθε μία (στο εξής «Νέες Μετοχές»), που προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά € 2.366,4εκατ. κατόπιν μετατροπής του συνόλου των Υπό Αίρεση Μετατρέψιμων Ομολογιών (Contingent Convertible Securities, στο εξής «CoCos») από το ομολογιακό δάνειο εκδόσεως της Εταιρείας συνολικής ονομαστικής αξίας € 2.040εκατ. και ημερομηνίας έκδοσης 02.12.2015, οι οποίες είχαν καλυφθεί πλήρως από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ), σύμφωνα με όσα προβλέπονταν από το Νόμο 3864/2010, την Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου αρ. 36/2015, και τις σχετικές αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων της Εταιρείας.

Οι Νέες Μετοχές προέκυψαν από την αυτόματη μετατροπή του συνόλου των CoCos ύψους €2.040εκατ. σε 394.400.000 κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας (προκύπτουσες από τη διαίρεση του 116% της συνολικής ονομαστικής αξίας των CoCos με την Τιμή Μετατροπής, η οποία ανέρχεται σε € 6,00 ανά μετοχή, σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος των CoCos), τη Δευτέρα 4 Ιανουαρίου 2021, η οποία προσδιορίσθηκε ως Ημερομηνία Μετατροπής σύμφωνα με το Πρόγραμμα Έκδοσης και την Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου αριθ. 36/2015.

Συνεπεία των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον σε €4.986.354.984 διαιρούμενο σε 831.059.164 κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας €6,00 εκάστη.

Η ανωτέρω αύξηση διαπιστώθηκε από το Δ.Σ. της Εταιρείας την 05.01.2021 και υπεβλήθη προς καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων την 08.01.2021 (αρ. πρωτ. αίτησης 231220) μαζί με την αντίστοιχη αναπροσαρμογή των περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρων του Καταστατικού.

Σημειώνεται ότι δεδομένου ότι οι Νέες Μετοχές είναι της ίδιας κατηγορίας με τις υφιστάμενες μετοχές της Εταιρείας που είναι εισηγμένες προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά του Χ.Α., δεν υφίσταται υποχρέωση δημοσίευσης ενημερωτικού δελτίου για την εισαγωγή των Νέων Μετοχών προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α., κατ’ εφαρμογή της εξαίρεσης του στοιχείου β’ της παρ. 5 του άρθρου 1 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 σε συνδυασμό με τα προβλεπόμενα στην περίπτωση (β) του τελευταίου εδαφίου του ιδίου άρθρου περί μη ισχύος της αναφερόμενης σε αυτό απαίτησης οι προκύπτουσες μετοχές να αντιπροσωπεύουν, σε περίοδο 12 μηνών, λιγότερο από το 20% των μετοχών της ιδίας κατηγορίας που έχουν εισαχθεί σε διαπραγμάτευση στην ίδια ρυθμιζόμενη αγορά, δεδομένου ότι οι κινητές αξίες που παρέχουν πρόσβαση στις Νέες Μετοχές, δηλαδή οι Υπό Αίρεση Μετατρέψιμες Ομολογίες, εκδόθηκαν πριν από τις 20.7.2017.

Η Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων του Χρηματιστηρίου Αθηνών, κατά τη συνεδρίασή της την 12.01.2021 ενέκρινε την εισαγωγή των Νέων Μετοχών προς διαπραγμάτευση.

Οι Νέες Μετοχές θα πιστωθούν κατά την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης στη μερίδα και το λογαριασμό αξίων του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ).

moneyreview.gr

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News