BUSINESS & FINANCE

Ανοίγει (πάλι) το my business support – Έως 15/1 οι αιτήσεις για την «επιστρεπτέα 5»

Φωτ. Αssociated Press

Σήμερα, ή το αργότερο αύριο αναμένεται να ενεργοποιηθεί η πλατφόρμα my business support για την 5η φάση της επιστρεπτέας προκαταβολής. Επιβεβαιώνοντας τις πληροφορίες που δημοσίευσε από χθες το MR, στην 5η φάση θα ακολουθηθεί η λύση της διπλής αίτησης με την αρχική εκδήλωση ενδιαφέροντος και με την υποβολή μιας δεύτερης δεσμευτικής αίτησης αργότερα μέσα στον Γενάρη. Ήδη, δόθηκε η πρώτη ημερομηνία «σταθμός»: η εκδήλωση ενδιαφέροντος πρέπει να γίνει έως τις 15 Ιανουαρίου με την πλατφόρμα my business support να ενεργοποιείται ενδεχομένως και σήμερα.

Με την 5η φάση της επιστρεπτέας προκαταβολής θα ενισχυθούν οι επιχειρήσεις και οι επαγγελματίες που υπέστησαν τη μεγαλύτερη μείωση εσόδων στο διάστημα Σεπτεμβρίου-Δεκεμβρίου. Οι λογιστές θα κληθούν να αναγράψουν πλέον στην πλατφόρμα «τα έσοδα μου» την πορεία των εσόδων για ολόκληρο το 2020 (μήνα προς μήνα) κάτι που θα επιτρέψει στο υπουργείο Οικονομικών, εκτός από το να υλοποιήσει την 5η φάση (τα χρήματα θα έχουν δοθεί μέχρι το τέλος του μήνα) να αποκτήσει και μια σαφή εικόνα για τη ζημιά που έκανε η πανδημία ειδικά μέσα στα Χριστούγεννα.

Έχοντας πλήρη εικόνα όσο το δυνατόν νωρίτερα -αναμένονται και πάλι εκατοντάδες χιλιάδες αιτήσεις λόγω του κινήτρου της ελάχιστης καταβολής των 1000 ευρώ με τα 500 ευρώ να είναι χάρισμα- το οικονομικό επιτελείο θα μπορέσει να σχεδιάσει το επόμενο μέτρο στήριξης των επιχειρήσεων που αυτή τη φορά θα εμπλέκει και τις δαπάνες. Οι επαγγελματίες εκτός από τα έσοδά τους -αναλυτικά ανά μήνα- θα κληθούν σύντομα να αναγράψουν σε ηλεκτρονική πλατφόρμα και το σύνολο των δαπανών τους για το προηγούμενο οικονομικό έτος. Το οικονομικό επιτελείο θα επιδιώξει να κάνει «στροφή» στον τρόπο υπολογισμού της οικονομικής ενίσχυσης ώστε να επικεντρωθεί στη βοήθεια αυτών που έχουν επιβαρυνθεί περισσότερο. Με το να ζητούνται στοιχεία δαπανών, το ενδιαφέρον θα στραφεί στο να «απομονωθούν» οι επαγγελματίες που υπέστησαν τη μεγαλύτερη ζημιά όχι μόνο σε επίπεδο τζίρου όπως έχει συμβεί μέχρι τώρα αλλά και σε επίπεδο κερδοφορίας. Το ζητούμενο πλέον θα είναι να αποζημιώνεται αυτός που έχει φορτωθεί τις περισσότερες ζημιές.

Η προσπάθεια του να σχηματιστεί εικόνα και για τις δαπάνες των επιχειρήσεων, δεν έχει να κάνει με την επιστρεπτέα προκαταβολή αλλά με άλλα μέτρα στήριξης που έρχονται. Το υπουργείο Οικονομικών θέλει τα στοιχεία των δαπανών για να υλοποιήσει το μέτρο στήριξης που έχει σχεδιάσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό προβλέπει την κάλυψη των παγίων δαπανών που δεν έχουν καλυφθεί με άλλα μέτρα στήριξης. Πρόκειται στην πραγματικότητα για μια προσπάθεια «κρατικοποίησης» των ζημιών σε ένα ποσοστό που μπορεί να φτάνει στο 70-90% ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης.

Η απόφαση που ορίζει την 15η Ιανουαρίου ως την ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων για την 5η φάση της επιστρεπτέας προκαταβολής θέτοντας επίσης και τις εξαιρέσεις από αυτήν, έχει ως εξής:

Άρθρο 1

Εκδήλωση ενδιαφέροντος και υποβολή στοιχείων εσόδων

  1. Για τη λήψη ενίσχυσης με τη μορφή Επιστρεπτέας Προκαταβολής υποβάλλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος στη διαδικτυακή ηλεκτρονική πλατφόρμα με τίτλο «myBusinessSupport» της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) οι κάτωθι επιχειρήσεις οι οποίες έχουν πληγεί οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19:

α) Οι Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) και οι Οργανισμοί Λιμένων.

β) Οι ιδιωτικές επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής, συμπεριλαμβανομένων των ατομικών, καθώς και μη κερδοσκοπικές επιχειρήσεις υποκείμενες σε ΦΠΑ, οι οποίες έχουν την έδρα τους ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα και λειτουργούν νομίμως, ανεξαρτήτως Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας (ΚΑΔ), με εξαίρεση τις ακόλουθες:

αα) επιχειρήσεις που απασχολούσαν περισσότερους από χίλιους (1.000) εργαζόμενους με σχέση εξαρτημένης εργασίας κατά την 1η Νοεμβρίου 2020,

ββ) επιχειρήσεις που είναι σε αδράνεια από την 1η Ιουλίου του 2019 και μετά, όπως αυτό προκύπτει από τα στοιχεία που τηρούνται στο φορολογικό Μητρώο της ΑΑΔΕ ή από την υποβολή μηδενικών δηλώσεων ΦΠΑ καθ’ όλη την περίοδο αυτή.

γγ) Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ) που αποτελούν αμιγώς δημοτικές, διαδημοτικές, διακοινοτικές, διανομαρχιακές, κοινοτικές και νομαρχιακές επιχειρήσεις, δημοτικές κοινωφελείς επιχειρήσεις, δημοτικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις, ενώσεις προσώπων διαχείρισης κτιρίων, επιτροπές εράνων, ευρωπαϊκοί όμιλοι οικονομικού σκοπού, κοινοπραξίες, διεθνείς οργανισμοί και πολιτικά κόμματα,

δδ) επιχειρήσεις που δεν είναι υπόχρεες σε τήρηση και έκδοση λογιστικών αρχείων,

εε) επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη εργασιών μετά την 31η Οκτωβρίου 2020.

  1. Εκδήλωση ενδιαφέροντος δύνανται να υποβάλλουν οι επιχειρήσεις της προηγούμενης παραγράφου οι οποίες:

α) Είτε δεν ήταν προβληματικές στις 31 Δεκεμβρίου 2019 κατά την έννοια του Κανονισμού υπ’ αρ. 651/2014 (ΕΕ L 187/26-6-2014) και δεν έχουν στη διάθεσή τους προηγούμενη ενίσχυση η οποία έχει κηρυχθεί ασυμβίβαστη με απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ειδικά οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, κατά την έννοια του Παραρτήματος Ι του Καν. 651/2014, δύναται να υποβάλλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος ακόμη και αν ήταν προβληματικές στις 31/12/2019, υπό την προϋπόθεση ότι:

αα) δεν υπάγονται σε συλλογική πτωχευτική διαδικασία και

ββ) δεν έχουν λάβει ενίσχυση διάσωσης και δεν έχουν ακόμη αποπληρώσει το δάνειο ή λύσει τη σύμβαση εγγύησης, ή δεν έχουν λάβει ενίσχυση αναδιάρθρωσης και υπόκεινται ακόμη σε σχέδιο αναδιάρθρωσης.

β) Είτε πληρούν τις προϋποθέσεις του Κανονισμού υπ’ αρ. 1407/2013 (ΕΕ L351/1 της 24-12-2013) και δεν έχουν ήδη εξαντλήσει το τιθέμενο στον Κανονισμό ανώτατο όριο, για την τριετία 2018-2020.

  1. Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις υποβάλλουν στην πλατφόρμα «myBusinessSupport» τα κατωτέρω στοιχεία για τους μήνες Ιανουάριο έως και Δεκέμβριο 2020:

α) Επιχειρήσεις υποκείμενες σε ΦΠΑ, συμπληρώνουν τον κύκλο εργασιών ΦΠΑ (κωδ. 312 της δήλωσης ΦΠΑ) διακριτά για κάθε μήνα.

β) Επιχειρήσεις μη υποκείμενες σε ΦΠΑ, απαλλασσόμενες και ειδικών καθεστώτων ΦΠΑ, συμπληρώνουν

αα) τα ακαθάριστα έσοδα διακριτά για κάθε μήνα,

ββ) το σύνολο των ακαθαρίστων εσόδων (κωδ. 047 του εντύπου Ε3) του φορολογικού έτους 2019,

γγ) το σύνολο των εξόδων του φορολογικού έτους 2019.

Το σύνολο των εξόδων προσδιορίζεται από τον κωδικό 580 του εντύπου Ε3, μειούμενο κατά τον κωδικό 581 (παροχές σε εργαζόμενους) και κατά τον κωδικό 585 (διάφορα λειτουργικά έξοδα) στο μέρος που αφορά σε δαπάνες ενοικίου της επιχείρησης.

Επιπροσθέτως, προ – συμπληρώνονται τα στοιχεία τα οποία διαθέτει η ΑΑΔΕ βάσει των δηλώσεων (ΦΠΑ ή Εισοδήματος) των ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων.

Τα ως άνω υποβαλλόμενα στοιχεία δεν δύνανται να τροποποιούνται από την επιχείρηση μετά την οριστικοποίησή τους.

Τα ανωτέρω στοιχεία που συμπληρώνονται από την επιχείρηση, επαληθεύονται από τις δηλώσεις ΦΠΑ και Εισοδήματος, στις αντίστοιχες φορολογικές χρήσεις, όταν αυτές υποβληθούν.

  1. Για τη συμπλήρωση της εικόνας της επιχείρησης και τον έλεγχο πλήρωσης των προϋποθέσεων χορήγησης της ενίσχυσης, η ΑΑΔΕ δύναται να αποτυπώνει στην πλατφόρμα λοιπές πληροφορίες, που τηρούνται στα ηλεκτρονικά αρχεία αυτής ή αποστέλλονται σε αυτή από άλλους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς. Ενδεικτικά, αυτά μπορεί να είναι, συγκριτικά στοιχεία εσόδων και δαπανών προηγούμενων περιόδων, όπως προκύπτουν από τις δηλώσεις των επιχειρήσεων.
  2. Η πλατφόρμα προσφέρεται ως εφαρμογή του Ο.Π.Σ. TAXISnet της ΑΑΔΕ και η είσοδος σε αυτήν διενεργείται με τη χρήση των σχετικών διαπιστευτηρίων.
  3. Με την είσοδο στην εφαρμογή και την υποβολή της εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η επιχείρηση πιστοποιεί την ακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων και συναινεί στην επεξεργασία των διαθέσιμων στοιχείων της ΑΑΔΕ καθώς και των υποβαλλόμενων στοιχείων, προκειμένου να δι-ενεργηθεί αυτοματοποιημένος έλεγχος προϋποθέσεων χορήγησης και υπολογισμός του ύψους ενίσχυσης.

Επιπροσθέτως, ελέγχεται αυτοματοποιημένα και ως προϋπόθεση η δήλωση λογαριασμού – ΙΒΑΝ από την επιχείρηση στην προσωποποιημένη πληροφόρηση του TAXISnet, η συντακτική εγκυρότητά του, καθώς και η επαλήθευσή του από το αντίστοιχο ίδρυμα πληρωμών.

  1. Η εκδήλωση ενδιαφέροντος και τα ως άνω συνοδευτικά στοιχεία υποβάλλονται στην πλατφόρμα έως την 15η Ιανουαρίου 2021.
  2. Η υποβολή αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατά τα ανωτέρω δεν δημιουργεί οιοδήποτε δικαίωμα ή αξίωση στις αιτούσες επιχειρήσεις.
  3. Οι προϋποθέσεις υπαγωγής στο μέτρο της Επιστρεπτέας Προκαταβολής, η διαδικασία αίτησης και χορήγησης της ενίσχυσης, ο τρόπος υπολογισμού του ύψους της ενίσχυσης οι προϋποθέσεις και η διαδικασία επιστροφής της εν όλω ή εν μέρει, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια θα καθοριστούν με όμοια απόφαση η οποία θα εκδοθεί μετά την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής των αιτημάτων της παρούσης.

Άρθρο 2

Έναρξη ισχύος

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News