Business & Finance Τρίτη 7/02/2023, 14:06
ΕΜΜΕΣΟΙ ΡΥΠΟΙ

Κομισιόν: «Ναι» στη στήριξη των ενεργοβόρων επιχειρήσεων – Οι δικαιούχοι

Κομισιόν: «Ναι» στη στήριξη των ενεργοβόρων επιχειρήσεων – Οι δικαιούχοι

Το πράσινο φως για το ελληνικό πρόγραμμα μερικής αποζημίωσης των ενεργοβόρων επιχειρήσεων έδωσε η Κομισιόν. Το ελληνικό πρόγραμμα, προϋπολογισμού 1,36 δισ. ευρώ, θα καλύψει μέρος της αύξησης των τιμών της ηλεκτρικής ενέργειας, που προκύπτει από το κόστος έμμεσων εκπομπών. Στόχος είναι ο περιορισμός του κινδύνου «διαρροής άνθρακα», δηλαδή της μεταφοράς της παραγωγής σε χώρες εκτός της ΕΕ με λιγότερο φιλόδοξες πολιτικές για το κλίμα, και συνεπώς της αύξησης των εκπομπών ρύπων παγκοσμίως.

Κριτήρια

Το μέτρο αφορά επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται σε τομείς που αντιμετωπίζουν κίνδυνο διαρροής άνθρακα και απαριθμούνται στις κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις στο πλαίσιο του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής της ΕΕ (ΣΕΔΕ). Οι τομείς αυτοί ουσιαστικά αντιμετωπίζουν το σημαντικό κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας και είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένοι στον διεθνή ανταγωνισμό.

Η αντιστάθμιση θα χορηγηθεί σε επιλέξιμες εταιρείες μέσω μερικής επιστροφής του κόστους έμμεσων εκπομπών που προέκυψε κατά το προηγούμενο έτος. Η τελική πληρωμή θα πραγματοποιηθεί το 2031. Δεδομένου του χρόνου που απαιτήθηκε για την κατάρτιση του μέτρου και των εξαιρετικών περιστάσεων που σχετίζονται με την τρέχουσα ενεργειακή κρίση, η προθεσμία για την καταβολή των ενισχύσεων για το έτος 2021 είναι η 30ή Απριλίου 2023.

Το μέγιστο ποσό ενίσχυσης ανά δικαιούχο θα ισούται με το 75% του προκύψαντος κόστους έμμεσων εκπομπών. Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις, το μέγιστο ποσό της ενίσχυσης μπορεί να είναι υψηλότερο προκειμένου να περιοριστεί το εναπομείναν κόστος έμμεσων εκπομπών στο 1,5% της ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας της εταιρείας. Το ποσό της ενίσχυσης υπολογίζεται βάσει δεικτών αναφοράς για την αποδοτικότητα της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, ώστε οι δικαιούχοι να ενθαρρύνονται να εξοικονομούν ενέργεια.

Για να είναι επιλέξιμοι για αποζημίωση, οι δικαιούχοι θα πρέπει

i) είτε να εφαρμόζουν ορισμένες συστάσεις ενεργειακού ελέγχου,

ii) είτε να καλύπτουν τουλάχιστον το 30% της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας,

iii) είτε να επενδύσουν τουλάχιστον το 50% του ποσού της ενίσχυσης σε έργα που έχουν ως αποτέλεσμα σημαντική μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου της εγκατάστασης.

Οι δικαιούχοι θα πρέπει να συμμορφωθούν με μία από τις υποχρεώσεις αυτές εντός τριών ετών από τη χορήγηση της ενίσχυσης.

Η αξιολόγηση της Κομισιόν

Η Επιτροπή αξιολόγησε το μέτρο βάσει των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις, ιδίως βάσει των κατευθυντήριων γραμμών για τις κρατικές ενισχύσεις στο πλαίσιο του ΣΕΔΕ. Έκρινε ότι το πρόγραμμα είναι αναγκαίο και κατάλληλο για τη στήριξη των ενεργοβόρων επιχειρήσεων ώστε να αντεπεξέλθουν στην αύξηση των τιμών της ηλεκτρικής ενέργειας και να αποφευχθεί η μετεγκατάσταση εταιρειών σε χώρες εκτός της ΕΕ με λιγότερο φιλόδοξες πολιτικές για το κλίμα, με αποτέλεσμα την αύξηση των παγκόσμιων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Επιπλέον, κατέληξε ότι το καθεστώς συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις σχετικά με τους ενεργειακούς ελέγχους και τα συστήματα διαχείρισης που ορίζονται στις κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις στο πλαίσιο του ΣΕΔΕ.

Ως εκ τούτου, συμβάλλει στην επίτευξη των κλιματικών και περιβαλλοντικών στόχων της ΕΕ καθώς και των στόχων που τίθενται στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία. Επιπλέον, η Κομισιόν κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η χορηγούμενη ενίσχυση περιορίζεται στο ελάχιστο αναγκαίο και δεν θα έχει αδικαιολόγητες αρνητικές επιπτώσεις στον ανταγωνισμό και τις συναλλαγές στην ΕΕ. Ειδικότερα, δεδομένων των εξαιρετικών περιστάσεων λόγω της ενεργειακής κρίσης τις οποίες επικαλείται η Ελλάδα, έκρινε δικαιολογείται εύλογη περίοδος χάριτος για την καταβολή της ενίσχυσης για το 2021.

Η Μαργκρέτε Βεστάγκερ, εκτελεστική αντιπρόσωπος της Κομισιόν δήλωσε σχετικά: «Αυτό το καθεστώς ύψους 1,36 δισ. ευρώ επιτρέπει στην Ελλάδα να μειώσει τον κίνδυνο μεταφοράς των δραστηριοτήτων ενεργοβόρων επιχειρήσεων σε χώρες εκτός της ΕΕ με λιγότερο φιλόδοξες πολιτικές για το κλίμα. Το καθεστώς διατηρεί τα κίνητρα για οικονομικά αποδοτική απανθρακοποίηση της ελληνικής οικονομίας, σύμφωνα με τους στόχους της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι οι στρεβλώσεις του ανταγωνισμού περιορίζονται στο ελάχιστο».

moneyreview.gr

Διαβάστε επίσης:

Επιδοτήσεις ρεύματος στην ενεργοβόρο βιομηχανία

Green Deal: Έτσι θα ανταγωνιστεί η Ευρώπη τις ΗΠΑ και την Κίνα

Eurometaux: Ζητεί στήριξη της βιομηχανίας μετάλλων βάσει του αμερικανικού μοντέλου

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News